GALA-AAND 01 MAART 2019

Ons herhaal weereens die besonderhede rakende hierdie fondsinsamelingsfunksie wat DV op 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark gehou gaan word.

Besprekings vir ’n tafel vir agt persone kan by oudl Louis van Niekerk (082 651 0001) of diak Cobus Venter (082 055 7083) ge-doen word.

Individuele besprekings kan ook gemaak word. Lidmate wat reeds besprekings gedoen het, kan die kaartjies in die konsistorie afhaal.

Die gelde kan ook in die Susters se bank-rekening by Absa (takkode 632 005) en rekeningnommer 470 341 769, met u naam en Gala-aand as verwysinging inbetaal word.

Donasies en skenkings vir die veiling sal ook besonder baie waardeer word.
Lyste vir gasvrouens is in die voorportaal gereed indien ’n suster sou belangstel om as gasvrou op te tree.

Vervoer vir bejaardes wat nie kans sien om in die aand te ry nie, sal verskaf word.
Lidmate wat met of tydens die funksie hulp kan verleen, moet hulle naam op die pienk vorm wat in die voorportaal is, aanteken.

Baie dankie aan almal wat so ywerig en hard werk!

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Spreuke 30:18-19
I Kor 13:1-7
I Joh 4:7-11

Teksverse:

Spreuke 10:19d

hoe ‘n aasvoël in die lug bly, hoe ‘n slang teen ‘n rots op seil, hoe ‘n skip op die diepsee vaar en hoe die liefde tussen ‘n man en ‘n meisie werk.

Voorafsang:

Lb 509:1,4

Sang:

Ps 111:1,2,4 Cloete
Sb 8-1:1,2
Ps 66:7
Lb 530:1,2,3

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die GKSA se Sustentasiefonds afgesonder. Hierdie fonds staan kerke by wat nie finansieel onafhanklik kan bestaan nie sodat Woordverkondiging daar steeds kan voortgaan.

Volgende Sondag sal die deur-kollektes vir die GKSA se Fees-en Dankbaarheidsfonds op-geneem word. Met die viering van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika se 100ste bestaansjaar in 1959, is die Eeufeesbedieningsfonds gestig waar heelwat geld ingesamel is.

Vyftig jaar later in 2009 (toe ons kerk 150 jaar oud was) is die Fees-en Dankbaarheidsfonds in die lewe geroep. In daardie jaar is ook baie geld byeengebring – ook in ons eie Gemeente!

Daarna word daar jaarliks op die Sondag naaste aan die stigtings-datum van ons kerk (11 Februarie) ’n spesiale deurkollekte gehou. Volgende Sondag is dit die 10de Februarie – 160 jaar later!
Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Barmhartigheid.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vanoggend aan die gang is, sal daar ook weer teebediening by die kerksaal wees.

Dit is vandag die beurt van wyk Universitas 2 en volgende week is dit wyk Waverleyweg se verantwoordelikheid.

Weereens baie dankie aan almal wat so ywerig meehelp, ons waardeer dit regtig baie!!

ORRELFEESKONSERT

Ons herinner lidmate dat daar op Woensdag 13 Februarie 2019 om 19:30 ’n Orrelfeeskonsert met Martin Mans en Jan Elsenaar in die Odeion gehou gaan word. Kaartjies kos R100 en is by die deure beskikbaar

EGSKEIDNGSBEDIENING

Oudl Dirk Coetzee berig dat hierdie geslaagde byeenkomste vir geskeide ouers, môre om 18:00 tot 20:00 vir 13 weke aangebied gaan word. Hy is die aanbieder en dit word vanjaar weer by die Gereformeerde Kerk Bloemfotein-Suid gehou.

Enigeen wat die trauma van ’n egskeiding ervaar, is baie welkom om dit by te woon. Die kinders van hierdie ouers word ook betrek.
Ander bedienings wat nog beplan word is dié vir Enkelouers, en ook vir Bedroefdes na die afsterwe van ’n geliefde.

Skakel gerus vir oudl Dirk by 081 784 1993.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

03 Feb:

Sr Petro de Bruyn 082 386 4663
Philip Nel 076 456 4980

04 Feb:

Sr Heleen Klopper 051 436 6602

05 Feb:

Oudl Francois van Niekerk 082 769 7196
Br Henk Venter jnr 082 391 7987

06 Feb:

Br Abie Kruger 051 436 4037
Sr Theunette Kruger 082 546 4601
Br Manie Wilken 083 949 8645

07 Feb:

Sr Henda van der Walt 083 375 8660
Winay Venter 073 153 9720

08 Feb:

Sr Micarla du Plessis 072 918 0444
Hendré Venter 076 536 9438
Sr Hettie Vorster 083 764 3518

ONS DINK AAN ….

Sr Hester van den Berg van Monsweg 9 wat in die Universitas-hospitaal vir longontsteking behandel word. Ons dra haar en haar kinders op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader!

LIDMAATREGISTER

Met attestsie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Upington
Br Marthinus Calitz en egg sr Cecilia Calitz en ook hul dogter sr Bonita Calitz, woonagtig te Hoewe 9 Ribblesdale. Ons heet hierdie gesin van harte welkom in ons Gemeente!

Mag hulle baie gelukkig hier wees!

ONBEKENDE KERKLIKE BYDRAE

Ons het voorheen ook hierdie saak sonder welslae in die Nuusbrief genoem. Volgens die bankstaat word daar elke maand so teen die 28ste dag van die maand, ’n bedrag van R250 in die kerk se rekening inbetaal sonder enige naam of ander verwysing.

Al wat daar op die bankstate staan, is Capitec Navilsig. Ons sal graag die bedrag teen die spesifieke lidmaat se naam wil aanteken daarom vra ons vriendelik dat hierdie lidmaat na die diens met die kerkkantoor in verbinding sal tree of dit by die bank so te laat aanteken dat sy/haar naam daarby verskyn.

Ons teken dit tans weliswaar aan as bydrae vir die kerkkas.

GLASE GESKENK DEUR ANONIEME WELDOENER

Die anonieme lidmaat wat glase met ons kerk se logo en die lidmaat se naam daarop, aan nuwe intrekkers en lidmate ouer as 80 jaar skenk, het so pas weer ’n aantal glase voltooi wat in die voorportaal beskikbaar is.

Die volgende lidmate kan asseblief hul glase neem:
Daphne Kruger
Jurien Smits
Pieter Smits
Rudie Smits

Van ’n vorige besending is daar nog glase vir
Elsie Coetzee
Kobus Coetzee
Wlhelm van der Merwe.

LIEF EN LEED VAN LIDMATE

Die belangrikste oogmerk van die Nuusbrief is om elke Sondag inligting van belang vir ons lidmate deur te gee.

Dit behels nuuswaardighede vanaf die Kerkraad, inligting oor kollektes en vergaderings, nuus van ander Gemeentes en predikante en dies meer.

Ons ontvang ook graag nuus van besondere belang van ons lidmate wat aan ander meegedeel kan word. Ons dink hier aan sterfgevalle, siektes, geboortes, huwelike, besondere sport- en ander prestasies (provinsiaal, nasionaal en internasionaal).

Ons vra dus vriendelik dat lidmate die Kerkkantoor op die hoogte van sodanige sake sal hou. Moenie beskeie wees nie!

SUSTERSAAMTREK 2020

Ons Sustersbestuur gaan aan-bied dat die Saamtrek volgende jaar (2020) by ons gehou word. As ons die Saamtrekke wat in die verlede hier gehou is as maatstaf gebruik, is ons oortuig daarvan dat dit in 2020 weereens ’n groot sukses gaan wees.

Dit gaan egter gepaard met addisionele uitgawes en daarom doen die Sustersbestuur ’n ernstige beroep op alle susters om hul jaarlikse bydrae van R150 so gou moontlik te betaal.

Onthou dat alle susters outomaties lede van die Sustershulpdiens is. Die geld kan in kontant in hul bussie geplaas word of verkieslik in hul bankrekening inbetaal word by Absa (takkode 632 005) en rekeningnommer 470 341 769, met u naam as verwysing. Die Gala-aand se gelde kan ook daar inbetaal word

EERSTEJAARSTUDENTE

Indien daar dalk vanoggend Eerste-jaarstudente in die kerk is wat nog nie lidmate hier is nie, word hulle vriendelik gevra om by die kerkkantoor aan te meld sodat ons hul besonderhede kan kry en die attestate kan aanvra indien nodig.

Die Desember/Januarie-uitgawe van die KERKBLAD is in die voorportaal vir intekenare beskikbaar.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Dra mekaar se laste, en gee op
dié manier uitvoering aan
die wet van Christus.
Gal 6:2 NAV