NAGMAAL DV VOLGENDE SONDAG 10 JUNIE 2018 

Ons vier DV volgende Sondag  die Heilige Nagmaal met die gesamentlik gemeente-ete daarna. 

LITURGIE VANOGGEND

 Skriflesing:  Johannes 9: 1-19

  Teksverse: Johannes 9: 2,3

Johannes 9: 2Sy dissipels vra Hom toe: “Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is: sy eie of sy ouers s’n?”
Johannes 9: 3En Jesus antwoord: “Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers s’n nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word

Sang voor die erediens:

Liedboek  200: 1,

Sang tydens die erediens.

Skrifberyming 1-6: 1,2,3

Skrifberyming 9-3: 1,2

Psalm 66: 7

Skrifberyming 15-7: 4,6

 

LITURGIE AANDDIENS

 Skriflesing: Habakuk 3: 1-19

  Teksverse: Habakuk 3: 17-19

Hábakuk 3:17Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie,al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees,

Hábakuk 3:18nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder.

Hábakuk 3:19Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop. Vir die koorleier. Met snarespel.

Sang voor die erediens:

Liedboek  577: 1,2,3

Sang tydens die erediens.

Skrifberyming 2-2; 1,3

Psalm 84: 5,6

Skrifberyming 14-2: 1,2

 

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg opgeneem word terwyl volgende Sondag se deurkollektes bestem is vir die GKSA se Kas Teologiese Studente te Potchefstroom.

GESAMENTLIKE GEMEENTE-ETE

Na die Nagmaalsdiens volgende Sondag, 10 Junie, sal daar DV weer ’n Gemeente-ete om 11:30 in die kerksaal deur die Sustersbestuur aangebied word.  Dit kos soos in die verlede weer R40 per volwassene en Hoërskooljongmens R20 en vir laerskool-kinders.  Kleuters eet gratis.  Alles behalwe eie drinkgoed word voorsien.  By dieselfde geleentheid sal ’n aantal nuwe lidmate wat hulle sedert die Maart-Nagmaal by ons aange-sluit het, ook verwelkom word.  Hulle is die gaste van die Kerkraad, betaal dus niks, maar moet net ook hul eie drinkgoed saambring.  Diegene wat hierdie aangename geleentheid wil bywoon, moet asseblief u naam op die blou vorm wat in die voorportaal is, aanteken.  Die geld kan in die bussie gemerk “Sustersby-drae” geplaas word of in hul rekening inbetaal word by Absa 632 005 rekeningnom-mer 0470 341 769 met u naam en “ete” as verwysing.

KERKRAADSVERGADERING

Die Kerkraad (dit is die ouderlinge) vergader DV vanaand direk na die aanddiens in die konsistorie.  Die belangrikste saak op die Sakelys is die terugvoering van die wyksouderlinge nadat hulle huisbesoek in hul wyke met die oog op Nagmaal gedoen het.

Die Diakonie vergader nie vandag nie.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.  Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

03 Jun

Br Herman Britz  –  084 827 1314

04 Jun

Oudl Dirk Coetzee  –   082 784 1993

Oudl Hennie de Bruin  –  082 335 2030

Sr Anita Knoester  –  083 465 6415

Sr Lydia van der Walt  –    083 625 3639

05 Jun 

Br Nico Beek  –   082 831 2313

Stefan van Niekerk  –  082 290 8889

06 Jun

Sr Chrissie Coetzee  –  051 436 9129

07 Jun 

Br Anton Klopper snr  –  051 436 6602

Sr Judy du Plessis  –  051 436 1513

08 Jun 

Br Jaco Kirstein snr  –   082 881 4060

Sr Janet Boshoff   –  082 202 5950

 

 

HARTLIK GELUK AAN ….

Diak Henda van der Linde van Weitzstraat en br Chris van der Linde van Cussonia 1 met die geboorte van ’n kleindogter.

Br Theunis en sr Hantie Kruger met die geboorte van ’n kleindogter, Suhane Maritz, dogter van Santie en Pieter Maritz.  Suhane is ook die ag-terkleinkind van br Jan en sr Susan Schutte van William Trolippestraat, vir wie ons ook van harte gelukwens!  Interessant is die feit dat daar nou vier geslagte met dieselfde doop-name, Johanna Susanna, is naamlik die oorgrootmoeder, sr Susan Schutte, die groot-moeder sr Hantie Kruger, die moeder sr Santie Kruger en die baba Suhane Maritz.  Sr Susan se moeder, wyle sr Hannetjie du Plessis (ook Johanna Susanna), is ongeveer twee jaar gelede oorlede.  Dit is wonderlik om te beleef hoedat die Verbond van die Here van geslag tot geslag oorgedra word en in hierdie geval nog met dieselfde doopname ook!

Mag die babas aan die twee families baie vreugde verskaf en die Here hulle seën sodat hulle in die naam van die Here mag opgroei!

HARTLIKE GELUK VERDER AAN

Klara van der Walt, agtjarige dogter van br HS van der Walt van Yorkweg en

Anicia Knoester, negejarige dogter van oudl Pieter en sr Anita Knoester van Ossewa-straat wat beide tot die Suid-Vrystaatse Gimnastiekspan ver-kies is!  Dis uitsonderlike pres-tasies van hiedie twee jong gim-nastiekstêrre!  Mag hulle en hul ouers altyd die krag en genade van die Here ontvang om hierdie pragtige talent tot Sy eer te kan beoefen en daarin presteer!

Br Francois Venter van Lor-rainestraat en sr Trudie Venter van Gordan Smitstraat met die doop van hul jongste kleinseun.

ONS DINK AAN ….

Sr Zandra van der Walt van Noorderbloem wat Woensdag ’n heupoperasie ondergaan (dis nie ’n heupvervanging nie!).  Ons bede is dat die operasie voorspoedig sal verloop en ons dra haar en br Whitey op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader en dat Hy hulle altyd naby sal wees!  Sterkte!

Sr Antoinette Coetzee van Jan Marxstraat wat vir behandeling in MediClinic opgeneem is.  Mag die Here vir haar en br Martin elke dag naby wees en mag die behandeling suksesvol wees!

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

Ds Paul Geertsema, emeritus-predikant van Worcester is Vrydag 1 Junie 2018 oorlede.  Hy het in die volgende Gemetes gedien: Pretoria-Oos (1996-2004), Pretoria-Brooklyn (2004-2009) en Worcester (2009-2014) waar hy emeriteer het.  Ons dink aan sy eggenote en familie in hierdie dae.

Begrafnisreëlings was teen gister nog nie bekend nie.

Beroep ontvang

Ds WJ (Willem) Steyn van Potchefstroom-Die Bult na Vereeniging

Beroep aanvaar

Ds PR (Retief) Gouws van Pietersburg na Dendron/-Magalakwin-kombinasie

ORRELUITVOERING

Ons is gevra om bekend te maak dat die bekende orrelis, Gerrit Jordaan, op Donderdag 7 Junie om 19:30 in die Odeion Teater gaan optree.  Hy was lektor aan die PUK-kampus van die Noordwes Universiteit se Musiekdepartement en het hom veral beywer vir die bevordering van kerkmusiek.  Kaartjies is by Computicket verkrygbaar.  Almal is baie welkom om dit by te woon.

KERKLIKE BYDRAES VAN ONBEKENDE LIDMATE

Vanaf Desember 2017 word daar geld van ’n onbekende lidmaat in die kerk se rekening inbetaal.  Dis by ’n Absa bank inbetaal, met net “Bydrae” as verwysing.  Dit was R200 vir De-sember 2017, Januarie 2018, Februarie en Maart 2018 en op 2 Mei 2018 is daar toe weer R300 inbetaal.  Op 28 Mei is daar ’n tweede bedrag (van ’n ander lidmaat?) van R250 by Capitec Navalsig inbetaal, sonder enige verwysing.  Ons is natuurlik baie dankbaar vir hierdie bydraes, maar ons sal dit egter graag teen spesifieke lidmate se naam wil aanteken en nie as “onbeNkend” deur die boeke laat gaan nie.  Ons sal dit só waardeer indien hierdie anonieme lidmate identifiseer kan word, tensy daar ’n rede is waarom hulle anoniem wil bly!  Meld asseblief by die Kerkkantoor aan as ie-mand dalk lig op hierdie saak kan werp.  Baie dankie!

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

6Die liefde verbly hom

nie oor onreg nie,

maar verheug hom

oor die waarheid.

7Dit bedek alles,

glo alles,

hoop alles,

verdra alles.

I Kor  13 :6,7 NAV