GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Volgende Sondag vier ons DV die Sakrament van die Heilige Nagmaal. Soos gebruiklik sal daar ook weer ’n Gemeente-ete om 11:30 in die kerksaal deur die Susters bedien word. ’

n Heerlike hoendergereg sal voorgesit word en elke gesin word vriendelik gevra om ’n bak slaai van u eie keuse saam te bring asseblief. Hierdie slaaie is dan vir almal beskikbaar. Verder moet elkeen ook net u eie drinkgoed saambring Die res word alles voorsien – ook die nagereg!

Die ete kos weer R40 per volwassene en Hoërskooljongmens en R20 vir Laerskoolkinders.

By dieselfde geleentheid sal ’n stuk of 16 nuwe intrekkers wat sedert die November Nagmaal by ons aangesluit het, verwel-kom word. Hulle is die gaste van die Kerkraad en betaal niks, maar moet ook net hul eie drinkgoed saambring.

Skryf u naam op die vorm in die voorportaal indien u die ete wil bywoon. Dis baie kort kennisgewing, maar lidmate kan in die week reageer deur vir sr Ester Botha voor Donderdag by 072 784 9451 te skakel.

Plaas die geld in die kassie gemerk Sustersbydraes of betaal elektronies in hul bankrekening met vermelding van u naam en Nagmaalete.

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Job 38:1-23; 39:36-38; 42:1-6

Teksverse:

Job 38:1; 42:5

1In die begin het God die hemel en die aarde geskep.

5Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien,

Voorafsang:

Liedboek 203:1,3

Sang:

Psalm 110-3:1,2,3 (JP Bingle)
Psalm 25:5,6
Psalm 20:5,6,7
Skrifberyming 5-4:1,2,5,6

GEMEENTEVERGADERING NA DIE DIENS

Daar sal DV vanoggend direk na die erediens ’n Gemeentevergadering in die kerkgebou gehou word om die Gemeente in te lig oor die stand van die kerk se finasies in 2018 en om die Begroting vir 2019 voor te lê. 

Dit sal nie lank duur nie en die katkisasie gaan daarna normaalweg voort.  Hierdie vergadering is baie noodsaaklik omdat lidmate bewus moet wees wat daar op die finansiële terrein aan die gang is. 

Gereelde afdra van bydraes is van uiterste belang.

Daar is nog steeds lidmate wat glad nie ’n kerklike bydrae maak nie.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vanoggend aan die gang is, sal daar ook weer teebediening by die kerksaal wees. Dit is vandag die beurt van wyk Woodlands en volgende week is daar nie teebediening nie. Weereens baie dankie aan almal wat so ywerig meehelp, ons waardeer dit opreg!!

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die GKSA se Sustentasiefonds opgeneem word. Volgende Sondag met Nagmaal word die deurkollektes vir die Kas Teologiese Studente te Potchefstroom afgesonder.
Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Barmhartigheid.

BR KOBUS COETZEE OORLEDE

Met leedwese word die afsterwe bekend gemaak van br Jacobus Johannes Coetzee van die plaas Diepfontein by Mockesdam in die ouderdom van 87½ jaar.

Hy is Sondag oorlede nadat hy verskeie maande siek was. Hy is sedert Maart 2017 lidmaat van ons Gemeente en ons harte gaan uit na sy dogter sr Gerda du Plooy ook van Diepfontein en die ander familie en bid dat die Here hulle besonder naby sal wees. Die begrafnisdiens is Vrydag in ons kerkgebou gehou.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

03 Mrt:

Sr Danielle Vorster – 083 661 9344
Marlise de Witt – 083 662 3462
Sr Ida van Eeden – 082 607 2407

04 Mrt:

Sr Petro du Plessis – 084 207 7901
Sr Sanja Harvey – 083 432 0624
Diak Ben-Hendrik J van Vuuren – 076 896 9308

05 Mrt:

Sr Sonelle van der Linde – 076 3538 5367

07 Mrt:

Br Rudie Smits – 072 482 3280
Sr Carien Swanepoel – 073 584 7700

08 Mrt:

Sr Ezette Fouché – 082 404 1439
Sr Santie Prinsloo – 051 436 3145
Br Gideon de Wet – 073 101 5199

GALA-AAND 01 MAART 2019

Hierdie funksie wat Vrydagaand gehou is, was ’n groot sukses en is deur een en almal terdeë geniet.

Baie dankie vir almal se ondersteuning en vir die Reëlingskomitee vir hul harde werrk.

Ons sal later die bedrag wat ingesamel is, bekend maak.

BROEDERS TER APPROBASIE

Die name van die volgende broeders word ter approbasie aan die Gemeente voorgelê sodat hulle as ouderlinge in bepaalde wyke kan dien:

Br Basie du Plooy, Ina Rosseau-str 7 – wyk Langenhovenpark 1
Br Jan Schutte, William Trollip-singel 15 – wyk Frans Rumpff straat
Br Peet Venter, Rayton Close 1 – wyk Lucas Steyn straat

Die broeders wat die roeping opvolg sal DV volgende Sondag-aand 10 Maart 2019 in hul amp bevestig word. Ons bid hierdie broeders die seën van die Here toe by die oorweging van dié roeping!

SUSTERS SE GELDELIKE BYDRAES

Ons Sustersbestuur gaan aanbied dat die Saamtrek volgende jaar (2020) by ons gehou word. Dit gaan egter gepaard met addisionele uitgawes en daar is voorts nog baie normale uitgawes wat hulle moet aangaan. Daarom doen die Sustersbe-stuur ’n ernstige beroep op alle susters om hul jaarlikse bydrae van R150 so gou moontlik te betaal.

Onthou dat alle sus-ters outomaties lede van die Sustershulpdiens is. Die geld kan in kontant in hul bussie wat in die voorportaal is, geplaas word of verkieslik in hul bankrekening inbetaal word by Absa (takkode 632 005) en rekening-nommer 0470 341 769, met u naam as verwysing.

BEROEPE ONTVANG

Ds GP (Gerben) Meijer van Vry-
burg/Schweizer Reneke na
Hendrina/Carolina-kombinasie
Ds PJ (Petrus) Venter van Pre-
toria na Postmasburg

BEROEP AANVAAR

Prop G (Gerhard) Janse van
Rensburg na Durban-Noord.

KERKTERREIN

Die bouwerk voor die kerkgebou is vir eers afgehandel en almal sal saamstem dat dit ’n goeie verandering is. Ons hartlikste dank weereens aan oudl Erik van Driel en die lede van die Eiendomskommissie wat dié werk onderneem het en wens hulle sterkte toe met die ander aksies wat nog voorlê soos om die kerk se dak waterdig te maak.

Ons waardeer werklikwaar hulle insette!

ONS DINK AAN ….

Br Piet en sr Anita Botha van die plaas Deelput met die oorlye van sr Anita se moeder op 91 jarige ouderdom. Ons dink met waardering daaraan hoedat sy vir ’n aantal jare met deernis haar moeder liefdevol versorg het.

Mag die Here vir hulle en hul kinders besonder naby wees en seën.

Die begrafnis sal DV môre in Boshoff plaasvind
Br Nico en sr Lizelle van der Walt van Milnerweg met die afsterwe van br Nico se Moeder. Ook hier bid ons dat die Here hulle ryklik sal vertroos.

Mag die Here al hierdie en ander beproefdes elke dag kennelik naby wees en hulle Sy seën skenk!

KATKISASIE EN BYBELSTUDIE

Die katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders sluit vanoggend af en hervat weer op Sondag 7 April 2019.

Die klasse vir die Hoërskool-jongmense sluit DV e.k Woensdag en begin weer op Woensdag 3 April 2019.

Die Bybelstudiegroepe se byeenkomste sluit volgende Donderdag 14 Maart 2019 en hulle skop weer af op Donderdag 4 April 2019 om 09:30 en 18:30.

Seënwense aan almal wat hier-by betrokke is en ons bede is dat die Here almal wat weg-gaan weer veilig na die vakan-sie sal terugbring!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is,

ons in Christus uitverkies om heilig en

onberispelik voor Hom te wees.
Ef 1:4 NAV