VANDAG SE EREDIENS WORD DEUR DS KOBUS BOTHA GELEI

Skriflesing:

Deuteronomuim 34: 1 tot 12

Teksverse:

Deuteronomuim 34: 1 tot 12

Sang voor die erediens begin:

Liedboek 577:1,2,3

Sang:

Psalm 8: 1,3,4

Psalm 38: 1,17

Psalm 68: 9

Skrifberyming 11-2: 1,2,4

KOLLEKTES

Vandag en volgende Sondag se deurkollektes word vir Bybelverspreiding afgesonder.  

Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Diens van Barmhartigheid.

DIE AANDDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Tot 13 Januarie 2019 sal daar nie aanddienste in ons kerkgebou gehou word nie. 

LIDMAATREGISTER

Opgeneem in die gemeenskap van die Gereformeerde Kerke vanuit die APK:

Sr Nita Mekarnia en gedoopte kinders Juan Mekarnia en Sarah Mekarnia, woonagtig te Hawai 32, in die wyk Pentagonpark.

Ons heet hierdie suster en haar kinders van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees!

ONDERSTEUNING VAN DIE BEUDENE DAGSORGSENTRUM

Sr Machteld du Plessis (073 251 9286) vra vriendelik dat lidmate oortollige items

aan bogenoemde dagsorgsentrum vir mense met gestremdhede sal skenk. 

Twee van ons eie Gemeente se kinders word daar versorg. 

Hulle benodig die volgende:

Legkaarte 300 en kleiner (al is daar paar stukke weg);

skryfbehoeftes soos vetkryt penne potlode ens;

afvalpapier tydskrifte, koerante;

krale;

waterverf kwaste;

wol garing afvallappe;

plastiese of papierglase, gewone of plastiese teelepels;

plastiese deurskynende bakkies met deksels;

ou speelgoed en soortgelyke items

Hulle sal dit ongelooflik baie waardeer as u kan help

Bring die skenkings asseblief na die kerk toe met duidelike aanduiding dat dit vir BEUDENE bedoel is

LIDMATE WAT HIERDIE KOMENDE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

30 Desember:

Sr Elri Botha  – 074 908 2381              

Sr Renay le Roux  – 083 342 1044

31 Desember:

Sr Marise Havnga  – 076 836 0005       

Sr Cora Viljoen – 051 436 5957

Br Daniël van der Walt  – 051 433 1169

01 Januarie:

Sr Ciska Badenhorst  – 083 415 3000      

Br Jacobus Erasmus – 076 208 7687

02 Januarie:

Sr  Leri Klopper – 078 509 2963

 Sr Celia de Klerk  – 071 978 8555

03 Januarie:

Sr Elna Nel  – 051 444 5638

04 Januarie:

Br Louis Fouché  – 073 205 4340

Br Peet Venter  – 051 436 7667

Louis van Niekerk jnr  – 082 769 7196

05 Januarie:

Pieter Venter  – 073 153 9720

PUBLIKASIES 2019

Die Jaarprogram/-Kalender vir 2019 is gratis in die voorportaal beskikbaar! 

Ons vertrou dat dit ’n handige gebruiksartikel in elke huishouding sal wees wat gereeld geraadpleeg gaan word.

Die Almanak van die GKSA 2019 beskikbaar. 

Benewens inligting oor elke Gereformeerde Gemeente in SA,

bevat dit ook weer die immer gewilde en kosbare Dagstukkies.

Dit is  in die konsistorie by die spieël teen R85 beskikbaar. Dis ’n selfhelpsituasie en daar is kleingeld gereed.  

GLASE GESKENK DEUR ANONIEME WELDOENER

Die anonieme lidmaat wat glase met ons kerk se logo en die lidmaat se naam daarop, aan nuwe intrekkers en lidmate ouer as 80 jaar skenk,

het so pas weer ’n aantal glase voltooi wat in die voorportaal beskikbaar is. 

Die volgende lidmate kan asseblief hul glase neem:

Salomé Bothma

Klasie de Kock

Rina de Kock

Charl du Plessis

Basie du Plooy

Lilene du Plooy

Esther Janse van Rensburg

Susan Kotzé

Arie Kruger

Daphne Kruger

Martie Kruger

Koos Reyneke

Johan Roux

Jurien Smits

Pieter Smits

Rudie Smits

Rina Strydom

Pieter van Zyl

Van ’n vorige besending is daar nog glase vir

Hettie Bonthuys, Elsie Coetzee, Kobus Coetzee, Martie van der Linde en Wlhelm van der Merwe. 

Vriende, familie of kerkraadslede van hierdie lidmate kan die glase ook neem en oorhandig asseblief!

GALA-AAND

Onthou dat besprekings vir ’n tafel vir agt persone vir die Gala-aand nou gedoen kan word

by oudl Louis van Niekerk (082 651 0001) of diak Cobus Venter (082 055 7083). 

Die funksie is op 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark. 

Lidmate wat met of tydens die funksie hulp kan verleen, moet hulle naam op die pienk vorm wat in die voorportaal is, aanteken, asseblief

GEDAGTE VIR DIE WEEK:

MET JAARWISSELING

17Die Here is regverdig in al sy handelinge,

getrou in alles wat Hy doen.

18Die Here is naby almal wat Hom aanroep,

almal wat Hom in opregtheid aanroep.

19Aan dié wat Hom dien, gee Hy wat hulle vra,

Hy hoor as hulle om hulp roep, en Hy red hulle.

20Die Here beskerm almal wat Hom liefhet

maar al die goddeloses verdelg Hy.

 

21Ek sal die lof van die Here verkondig.

Laat al wat leef , sy heilige Naam vir altyd prys.

Ps 145:17-21 NAV