OGGENDDIENS

Ds Kobus en gesin is vandag met verlof uitstedig en ons hulpdienspredikant, dr Frans de Bruyn sal DV vanoggend die erediens lei. Ons bedank hom daarvoor en bid hom en sr Petro die seën van die Here toe!
Dag van Verootmoediging

Klassis Potchefstroom het gehoor gegee aan ’n Art 66KO-versoek van die GK Virginia en besluit om ’n Dag van Verootmoediging vandag 31 Maart uit te roep. Ons voldoen graag aan die oproep en dr Frans gee in sy prediking spesifiek aan-daag daaraan. 

AANDDIENS

Dit is vanaand die laaste Sondag in die vakansie dat hier nie ’n aanddiens in ons kerkgebou sal wees nie. Die suidelike Gereformeerde Gemeentes hou ’n gesamentlike aanddiens om 18:00 in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Bloempark wat ons kan bywoon.

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens is soos altyd bedoel vir die Diakonie se kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollekte vir die GKSA se Ekumenisiteitsfonds afgesonder word.

Volgende Sondag se deurkollekte is bestem vir bybelverspreiding.

DIE LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing: Jesaja58

Teksverse: Jesaja 58

Voorafsang: Lb 169:1,2,3

Sang: Ps 25:1,2
Ps 86:1,2:1,2
Ps 51:1,3,5
Ps 119:53
Ps 103:1,5,6,11

DIE TWEEDE KWARTAAL BEGIN
Die skole heropen DV oormôre na twee weke se vakansie. Saam daarmee begin ons Gemeente se aktiwiteite ook weer hierdie week in alle erns!Die katkisasieklasse vir die Hoërskooljongmense begin e.k. Woensdag om 18:15 vir die Gr 8 en Gr 9&10-klasse en om 19:15 vir die Belydenisklas.

Die Bybelstudiegroepe hervat hul bedrywighede DV Donderdag om 09:30 en 18:30. Enigeen wat nog graag by hulle wil aansluit is baie welkom en word van harte uitgenooi!
Die klasse vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders neem DV volgende Sondagoggend na die
erediens ’n aanvang.

Die gesellige teebediening na die diens by die kerksaal begin ook weer volgende Sondag wanneer dit die beurt van wyk Eeu-feesweg is, waar daar nie ’n ouderling is nie, maar waar dr Frans met soveel ywer werk en saam met sr Petro ook die ver-antwoordelikheid vir die teedrinkery aanvaar waarvoor ons baie dankie sê! Lidmate in daardie wyk kan ook kom handjie bysit asseblief.
Ons wens graag almal wat by dié bedrywighede betrokke is, baie sterkte en die Here se seën toe!

TEOLOGIESE SKOOL 150 JAAR OUD!

Uitstalling in portaal

Ter herdenking aan die 150ste bestaansjaar van die Teologiese Skool (TSP). In die voorportaal is twee geraamde kunswerke (genoem swartwerk*) deur Anna Vosloo. Dit is van die Teologiese Skool en die Gereformeerde Kerk op Burgersdorp en is die eiendom van br Whitey van der Walt van Noorderbloem (082 371 4523) wat dit vir uitstalling beskikbaar gestel het.

Dit hou vir hom besondere betekenis in want hy is in Burgersdorp gebore en is in dié kerkgebou gedoop! Lidmate kan gerus daarna kyk en daarmee wil ons op hierdie wyse in dankbaarheid teenoor ons Hemelse Vader, hulde bring aan die broeders wat in 1869 met die stigting gemoeid was en dat die Here die TSP steeds in stand hou sodat daar predikante opgelei kan word om die Woord van die Here uit te dra en om lidmate pastoraal by te staan.
(*Swartwerk is ’n tegniek wat gedurende die sestiende eeu veral op huislinne en klere gebruik is en in die twintigste eeu herleef het. Dit bestaan uit buitelyn- en vulsteke met swart garing op wit materiaal gewerk om geometriese patrone te vorm.)

GLASE GESKENK DEUR ANONIEME WELDOENER

Die anonieme lidmaat wat aan nuwe intrekkers glase skenk waarop hulle name en die kerk se logo en naam met sand geblaas is, het weer’n aantal gemaak wat in die voorportaal geplaas is. Dit is vir:

Marthinus, Cecilia en Bonita Calitz
Koos en Kelsey du Pisanie
Hennie en Cecile Pretorius
Peter Smith
Carlise van der Merwe
Wikus, Ryan en Christo van der Walt
Pieter, Karien, Bernard en Kobus van Rooyen.

Van ’n vorige besending is daar nog glase vir

Rudie, Jurien en Pieter Smits
Wilhelm van der Merwe

Ons bedank graag weereens hierdie lidmaat vir sy meelewing en uitreik na ander lidmate. Dié glase is regtig iets besonders!!

HARTLIK GELUK AAN …

Br Gideon Swart, seun van sr Heleen en br Anton Klopper van Reyneckestraat wat gister met Michelle Delport in die huwelik bevestig is. Ons bid die bruidspaar en ook die ouers en grootouers die seën van die Here toe op ’n lang en gelukkige huwelikslewe!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

01 Apr:

Br Frans Myburg 051 436 2290
Br Gawie van der Walt 051 436 8383
Sr Petro van der Bijl 083 750 0913

02 Apr:

Br Thomas Harvey 051 436 8679
Br Johan Richards 082 906 5010
Br Buks de Kock 076 689 6316

04 Apr:

Sr Maryka Carstens 064 498 2583

05 Apr:

Miné Aucamp 073 496 5945

06 Apr:

Sr Francien Nel 082 688 3138
Sr Lettie Vorster 082 711 1454

ONS DINK AAN …

Br Jan Schutte van William Trollipsingel en sr Esther Jordaan van Langenhoven-straat, wat vir behandeling in die hospitaal was/is. Ons bede is dat die behandeling suksesvol sal wees. Ons dra hulle en sr Susan en br Gert onderskei-delik, en ook hul kinders en kleinkinders op aan die Genade-troon van ons Hemelse Vader dat Hy hulle kennelik naby sal wees!

HAMBURGERAAND

Soos op die Jaarprogram aangedui is, sal daar DV op Saterdag 13 April om 18:00 ’n Hamburgeraand by die kerksaal gehou word.

Hierdie funksie gaan nog steeds plaasvind en as ons verlede jaar se Hamburgeraand as maatstaaf neem, weet ons dat vanjaar se geleentheid net so aangenaam en ’n groot sukses gaan wees.

In die voorportaal is daar liggroen vorms waarop bestellings geplaas kan word.
Die prys is R30 per hamburger wat koffie en iets soets insluit. Bring net asseblief u eie eetgerei en drinkgoed saam.

DAG VAN VEROOTMOEDIGING

Klassis Potchefstroom is deur die Sinode aangewys om ’n Dag van Verootmoediging uit te roep as omstandighede dit vereis. Die GK Virginia het die dringendheid van so ’n Dag onder hul aandag gebring, veral met die oog op die droogtetoestand in dele van ons land en ook korrupsie en geweld.
Klassis Potchefstroom het gehoor gegee aan die Art 66KO-versoek en het besluit om vandag, 31 Maart 2019, as so ’n Dag uit te roep. Dr Frans sal vandag spe-siaal in sy prediking aandag daar-aan gee. Hy het die liturgie dan ook dienooreenkomstig aange-pas.
Ons bedank hom graag vir al die moeite en dat hy soveel erns daarmee maak!

KERKENUUS
►GEEN BEROEPENUUS IS ONTVANG NIE
►GK KURUMAN EEUFEESVIERING

Die Gereformeerde Kerk Kuruman vier DV op 18 en 19 Mei 2019 hul 100ste betaansjaar. Oudlidmate word hartlik daarheen uitgenooi. Die program van die verrigtinge is by ons kerkkantoor beskikbaar of tree met Gerda Kruger by 082 747 2332 in verbinding.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Ontferm o God, ontferm U tog oor my
Ontsluit die bron van u barmhartighede
wis uit die smet wat kleef aan al my lede
en maak my siel van sondeskuld weer vry!
Was my geheel tot my behoudenis,
was weg tog Heer die skandvlek van die sonde,
die kwaad wat my altyd voor oë is.
Hoe voel ek nou die brandpyn van my wonde
Ps 51:1 Totius-beryming