LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

I Kon 18:1-19

Teksverse:

I Kon 18:1

1Na ‘n lang tyd, dit was omtrent drie jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê: “Gaan na Agab toe. Moenie langer vir hom wegkruip nie. Ek wil dit weer in die land laat reën.”

Voorafsang:

Liedboek 577:1,2,3

Sang:

Psalm 107:1,10
Psalm 25:5,6
Psalm 42:5
Skrifberyming 11-2:1,2,4

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes bestem is vir die GKSA se Emeritaatsfonds. Volgende Sondag sal die deurkollektes afgesonder word vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg.  Dit volg op die Golfdag wat Vrydag te Dewetsdorp gaan plaasvind.

TEEBEDIENING

Daar sal vanoggend weer koffie, tee en vrugtesap by die kerksaal bedien word. Dit is vandag wyk Santé se verantwoordelikheid. Vanweë die langnaweek sal daar volgende Sondag 11 Augustus nie teebediening wees nie.

Dit hervat weer op 18 Augustus wanneer dit die beurt van wyk Sewe Damme is. Baie dankie aan die wyksouderlinge en hul gades en ook al die lidmate in daardie wyke wat help met die bediening en opruiming. Dit word regtigwaar deur almal baie hoog waardeer!!

AANDDIENSTE

Daar sal DV weer vanaand ’n aanddiens in ons kerkgebou gehou word. Volgende Sondag, 11 Augustus, is in ’n langnaweek en dan sal daar nie ’n aanddiens wees nie. (Daar sal dan ook nie katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders wees nie).

Daar word wel volgende Sondag ’n gesamentlike aanddiens om 18:00 in die kerkgebou van die GK Bloempark gehou wat ons kan bywoon. Daarna sal daar weer getrou aanddienste tot en met 15 September 2019 gehou word. Op 22 en 29 September sal daar weer nie aanddienste wees nie.

ONS DINK AAN ….

Br Wim en sr Magda Brummer van Paul Rouxstraat met die oorlye van hul ouste dogter, Madeleen du Toit, in die ouderdom van 50 jaar. Ons bring in herinnering hoedat sy sowat 15 jaar gelede in die Kerkkantoor as ons Administratiewe Beampte gewerk het. 

Sr Nidia Albertse van Sewe Damme Versorging met die afsterwe van haar skoondogter Amanda wat met haar seun Willie getroud was.

Oudl Dirk en sr Priscilla Coetzee met die heengaan van sr Priscilla se skoonsuster in Pretoria na ernstige siekte.
Beide Madeleen en Amanda was nog in die fleur van hul lewe. Ons harte gaan uit na hierdie lidmate wat familie aan die dood moes afstaan. Ons bede is dat die Here hulle naby sal wees en sal vertroos.

Br Arie en sr Martie Kruger van Kiepersol Close, nadat sr Martie geval en haar regterskouer ernstig ontwrig het en tans baie ongemak verduur.

Dr Japie en sr Ria Gerber van Santé. Dr Japie was vir ’n paar dae in die hospitaal maar is nou weer tuis en dit gaan redelik goed met hom

Sr Martie van der Linde van Cusonnia wat in die hospitaal is waar hulle haar voorberei vir ’n operasie. Ons dra hulle en alle beproefdes ook op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader en bid dat Hy hulle met Sy liefde sal toevou

DANKWOORD

Sr Madeleen du Toit se troosdiens is Donderdag in ons kerkgebou gehou. Na afloop daarvan het die susters van ons Gemeente weer verversings bedien. Ons wil graag vir br Charles en sr Geri Kotzé en srs Alta Edwards, Elsabé Steenekamp, Helena van der Walt en Ina Venter van harte bedank vir die wyse waarop hulle die bediening en opruiming hanteer het en vir die heerlike toebroodjies wat gemaak is. Ons (en die familie) waardeer hierdie liefsdesdaad opreg!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

04 Aug:

Sr Mainy du Preez – 083 478 4350
Br John Fouché – 083 925 8279
Sr Franrien Pretorius – 083 284 4608

07 Aug:

JM du Toit – 084 554 0902

09 Aug:

Br Cornél Pieters – 082 498 9948

10 Aug:

Sr Elizabeth Beek – 072 477 3151

BEROEP ONTVANG

Prop JC (JC) Potgieter na die Reformed Church Tswane

BEROEP AANVAAR

Ds AJ (Cobus) Rossouw van Daspoort na Hendrina/Carolina-kombinasie

EGSKEIDINGBEDIENING

Die tweede byeenkoms vanjaar het reeds begin, maar daar is nog geleentheid om hierdie waardevolle sessies by te woon. Enige persoon wat deur, of in die trauma van ’n egskeiding is, is baie welkom om dit by te woon. Dit begin om 18:00 in ons kerkgebou en duur 13 weke. Oudl Dirk Coetzee (082 784 1993) is die verantwoordelike gesprekvoerder. Skakel hom gerus vir meer inligting of as u weet van iemand wat baat by hierdie gesprekvoering gaan vind!

NOODTOESTANDE IN NOORDKAAP

Ons herhaal hierdie berig van verlede week:

Die Kerkraad van die GK Olifantshoek het ’n skrywe aan die bestuur van SDDS (Sinodale Deputate Diakonale Sake) gerig waarin hulle die noodtoestand wat binne die resort van hul Gemeente heers, onder die aandag bring Die omvang van die droogte is baie ernstig.

Vir 4½ jaar het hulle ondergemiddelde reënval gehad wat tot gevolg het dat daar min grasgroei was en dus nie kos vir die diere nie. Daar is ongeveer 18 boere in die Gemeente wat sterk beïnvloed word deur die uitmergelende droogte, want hulle benodig kos vir die diere. As gevolg van die swak toestand van die veld, is boere verplig om hul vee teen belaglik lae pryse te bemark.

Hulle rig die versoek tot ons dat ons aan die noodlydendes in die Noordkaap in ons gebede sal dink. Lidmate wat graag hier ’n bydrae wil maak om die nood te verlig, kan dit by ons kerkkantoor inbetaal of direk in die volgende rekening;

Rekeningnaam: SDDS
Bankiers: ABSA
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 3330 141 750
Verwysing: GK Bfn-Noord vir Noordkaap.

Baie dankie vir u meelewing in hierdie verband!

GLASE GESKENK DEUR ANONIEME WELDOENER

Die anonieme lidmaat wat glase aan nuwe intrekkers skenk waarop hul naam en die kerk se logo met sand geblaas is, het weer so gemaak!! Ons bedank hierdie weldoener van harte vir sy spontane meelewing!! Die volgende lidmate kan hul glase wat in die voorportaal geplaas is, neem

Walter Coetsee
Zander, Anelia en Juan Zander du Toit
Lourens Henning
Johan Myburgh en Ria Kruger
Hennie en Sterna Janse van Rensburg
Neil Meyer

BELANGRIKE DATUMS IN DERDE KWARTAAL

Vrydag 09 Aug Openbare Vakansiedag: Vrouedag
Sondag 11 Aug Langnaweek: Geen aanddiens nie
Sondag 18 Aug Breë Kerkraadsvergadering na aanddiens
Saterdag 24 Aug Potjiekosaand
Sondag 08 Sept Voorbereidingsdiens
Katkisasie vir Laerskoolkinders sluit
Diakonie vergader 17:00 in kerksaal
Ouderlinge vergader na aanddiens
Woensdag 11 Sept Katkisasie vir Hoërskooljeug sluit
Sondag 15 Sept NAGMAAL Gemeente-ete om 11:30
Donderdag 19 Sept Bybelstudie sluit
Vrydag 20 Sept Skole sluit
Dinsdag 01 Okt Skole heropen

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Doen dit alles biddend en smeek God
by elke geleentheid deur die Gees.
Wees waaksaam en bid gedurig
vir al die gelowiges.
Ef 6:18 NAV