GESAMENTLIKE GEMEENTE-ETE

Die Sakrament van die H Nagmaal word DV Sondag 18 November 2018 gevier.

Na afloop van die Nagmaalsdiens word die gebruiklike en baie aangename gesamentlike Gemeente-ete weer in die kerksaal deur die susters bedien. Dit neem die vorm aan van ’n heerlike steak-braai.

Alles word voorsien, maar elkeen moet net sy/haar eie drinkgoed saambring.
DIt kos R50 vir volwassenes en Hoërskooljongmense en R30 vir Laerskoolkinders. Nuwe lidmate wat hulle sedert September by ons aangesluit het (vier) sal ook verwelkom word.

Hulle en ook die elf jonge broeders en susters wat die 28ste Oktober Belydenis van hul geloof afgelê het, is die gaste van die Kerkraad en betaal niks. Hulle moet net sorg vir eie drinkgoed

Skryf u naam op die BLOU vorm wat in die voorportaal is as u die ete wil bywoon.

By dieselfde geleentheid sal die verjaarsdae gevier word van ds Kobus (1 November) en sr Ester (6 November). ’n Verdere ge-leentheid wat gevier gaan word, is die feit dat ds Kobus op 7 Desember reeds tien jaar ons predikant is, waarvoor ons die Here altyd dankbaar is!

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Handelinge 17:1-9
I Tessalonisense 1:1-10

Teksverse:

I Tessalonisense 1:3

bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus.

Voorafsang:

Liedboek 169:1,2,3

Sang:

Psalm 48:1
Skrifberyming 9-3:1,2
Psalm 68:9
Liedboek 530:1,2,3

KATKISASIEKLASSE EN TEEBEDIENING

Daar sal weer vanoggend na die ere-diens teebediening by die kerksaal wees waarheen alle lidmate van harte uitgenooi word. Dit is vandag die verantwoordelikheid van wyk Langenhovenpark 2 en volgende Sondag wanneer dit die laaste

teedrinksessie vir 2018 sal wees, is dit die beurt van wyk Langenhovenpark 3. Ons wil weereens ons hartlikste dank uitspreek teenoor almal wat betrokke is – van die wyksouderling en sy gade tot elke lidmaat wat kom help!

DIE EREDIENS VOLGENDE SONDAGOGGEND

Nico Botha, seun van ds Kobus en sr Ester Botha, tree DV e.k. Saterdag 10 November.2018 in Pretoria met Adri Haasbroek in die huwelik. Ons wens hulle as ouers van harte geluk en bid dat die Here hierdie huwelik ryklik sal seën en ons dink ook daaraan dat die jong egpaar Botha hulle teen Kersfees in Nederland gaan vestig!

As gevolg van dié troue sal ons hulpdienspredikant, dr Frans de Bruyn die Voorbereidingsdiens hier waarneem. Ds Kobus sal DV terug wees om die aanddiens te lei, nuwe kerkraadslede te bevestig en die Kerkraadsvergadering (ouderlinge) wat daarna gaan plaasvind, te hanteer.

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg afgesonder. Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Deputate Jeugsorg opgeneem word.
Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

LIDMATE TER APPROBASIE AS KERKRAADSLEDE

Die name van die volgende lidmate word ter approbasie aan die Gemeente voorgehou sodat hulle as ouderlinge en diakens kan dien.
As ouderlinge:

Br JH (Jan-Hendrik) Steyn, Steenboksingel 33 – wyk Rayton
Diak BP (Petr) Havenga, Huis Armentum, UV – wyk Lucas,Steynstraat

As diakens
Br AM (Muller) Heyns, Belvedere 9
Sr D (Dané) Klopper Huis Vergeet-My-Nie, UV
Br GHL (Hardus) van Heerden, Leipoldtstraat 10
Sr MM (Magdaleen) Venter, Heliograafstraat 5

Ons bid hierdie lidmate die seën van die Here toe by die oorweging van dié roeping . Dis werklik iets besonders om in diens van die Here en Sy kerk te mag wees!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

04 Nov:

Oudl Gert Jordaan 051 436 4998
Br Steva Klopper 051 436 2119
Br Elandré Nel 076 130 0751

05 Nov:

Chandrei Patterson 083 500 7136

06 Nov:

Sr Ester Botha 072 784 9451

07 Nov:

Sr Kotie Fourie 051 451 1946

08 Nov:

Br Johan Bezuidenhout 082 785 8829
Stephan van der Walt 082 300 9085

09 Nov:

Sr Joléze Erasmus 076 726 4510
Sr Dornay Janse van Rensburg 082 335 5124

ONS DINK AAN …

Oudl Hennie de Bruyn van Waverleyweg 163 wat hierdie week ’n hartvatomleidingsoperasie ondergaan. Hy is reeds in die hospitaal waar hulle hom vir die operasie gereed kry.

Ons dra hom en sr Trix op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader en bid dat Hy hulle elke dag naby sal wees en dat die operasie suksesvol sal verloop!
Br Wimpie Pienaar van Paul Farrelstraat 5 wat ’n stent-inplanting gekry het. Mag die Here Sy hand elke dag oor hom en sr Herlina en hul kinders hou!

LIDMAATREGISTER

Opgeneem in die gemeenskap van die Gereformeerde Kerke
Br Philipus Rudfolph Johannes (Rudi) Smits en eggenote sr Jurien Susan (Jurien) Smits en hul seuntjie Pieter Smits, van Gasconysingel 32.
Br Abraham Johannes (Basie) du Plooy en eggenote sr Lilene du Plooy van Ina Rosseaustraat 7.

Ons heet hierdie lidmate van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees!

KERSSANGDIENS

Die jaarlikse Kerssangdiens sal vanjaar DV op Sondagaand 25 November 2018 om 18:00 in ons kerkgebou gehou word. Lidmate kan nou al u vriende hiervan vertel, want dit is gereeld ’n baie stigtelike en gewyde geleentheid!
Die GK Bloemfontein-Suid hou hul Kerssangdiens op 18 November 2018 om 18:00 in hul kerkgebou in Haldonweg.

DIAKONIE ONTHAAL SENIOR LIDMATE

Die Diakonie wil baie graag weer al die Senior Lidmate in die Gemeente (vanaf so 65 jaar en ouer) met ’n aangename ete by die Botaniese Tuin bederf!

Dit sal DV plaasvind op Saterdag 24 November 2018 om 11:00.

Geen toegangsgeld hoef be-taal te word nie en die Diakonie wil net hê almal moet dit sorgeloos kom geniet!

Dit is die Diakonie se begeerte dat ALMAL wat kwalifiseer, die geleentheid moet bywoon, daarom sal hulle uit hul pad gaan om diegene wat nie op eie stoom daar kan kom nie, te gaan oplaai en vervoer.

Teken asseblief u naam op die LIGGROEN vorm in die voorportaal aan indien u die funksie wil bywoon en dui aan of u vervoer benodig of nie.

Ons bedank noual die Diakonie vir hierdie pragtige liefdesdaad en ons is oortuig daarvan dat dit soos in die verlede, baie aangenaam gaan wees.

Vir enige navrae skakel diak Rina Fourie by 082 434 0997.

GALA-AAND; KUIERAAND

Die Sustersbestuur het begin met ’n inisiatief om fondse in te samel. Die Gemeentefunksie-kommissie is nou ook daarby betrek en die volgende inligting kan meegedeel word:

’n Heerlike Gala- en kuier-aand word beplan vir Vrydag 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark waar die bekende kunstenaar, Andries Vermeulen, van Oppiestoepfaam, gaan optree.

Daar is 50 tafels van agt persone elk en elke tafel “kos” R1 600 (R200 per persoon).

Afgesien van die optrede van Andries Vermeulen, sal ’n heerlike ete bedien word en ’n veiling van wyne en ander waardevolle items gaan ook gehou word.

Die opbrengs van die aand word aangewend vir die boufonds van die GK Shalom by Botshabelo, die Pres Kruger Kinderhuis te Redders-burg en vir ons Susterskas.

Die koördineerder is oudl Louis van Niekerk (052 651 0001). Kontak gerus ook vir oudl Louwrens de Beer by 082 789 6893. Diak Cobus Venter 082 055 7083 hanteer die kaartjieverkope.

Daar is reeds tien tafels “verkoop”! Daar sal DV gereeld mededelings gedoen word.

DIE VAKANTE KOSTER-POS

As gevolg van die bedanking van br Hannes Carstens as koster, word aansoeke ingewag vir die pos van koster vanaf 1 Desember 2018.
Die pligte van die koster behels;

Die oop-en toesluit van die kerkgebou en -saal vir Sondag-oggend en –aand se dienste en gedurende die week vir al die aktiwiteite en funksies wat gehou word.
 Hy/sy neem verantwoordelikheid vir die netheid en skoonhou van die kerk se eiendom wat die geboue sowel as die terrein insluit.
Hy/sy moet enige tekortkomings en/of probleme aan die Eiendomskommissie rapporteer wat dan die verlangde optrede sal doen waarna die koster sal toesien dat dit uitgevoer word.

Enigeen wat vir die pos wil aansoek doen, MOET die volledige Kosterpligtestaat afhaal.
Oudl Louwrens de Beer sal intussen as koster waarneem en lidmate kan met hom by 082 789 6793 in verbinding tree.

Die Kerkkantoor of Wikus Vorster kan ook geskakel word indien nodig. Rig aansoeke en enige navrae aan die sameroeper van die Eiendomskommissie, oudl Erik van Driel, by 083 587 1047

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Die man wat die proef deurstaan het,
is nie dié een wat homself prys nie,
maar dié een wat deur
die Here geprys word.
II Kor 10:18 NAV