LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Johannes 11:17-44

Teksverse:

Johannes 11:21,32,37

21‘En Martha sê vir Jesus: Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. ‘

32En toe Maria kom waar Jesus was en Hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir Hom: Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. ‘

37‘En sommige van hulle sê: Kon Hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? ‘

Voorafsang:

Skrifberyming 20-1:1,6,7

Sang:

Liedboek 184:1-4
Skrifberyming 9-3:1,2
Psalm 36:2
Liedboek 422:1,2,3

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die GKSA se Emeritaatsfonds opgeneem word.

Hierdie fonds word gebruik om emerituspredikante, -weduwees en wese van die Gereformeerde Kerke met lewensonderhoud en mediese bystand eervol te help versorg.
Volgende Sondagoggend se deurkollekte is bestem vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg.

Ons weet dat hulle maar noustrop trek en baie afhanklik is van die Gereformeerde Kerke se bydraes.

Terwyl die deurkollektes elke Sondag vir ’n ander instansie of fonds aangewend word, word die kollektes binne die diens ALTYD vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid afgesonder.

ORRELIS VANOGGEND

Ons orrelis, br Lourie Coetzee, is vandag met verlof uitstedig.

Ons is dankbaar dat br Nico Beek die orrelspel vanoggend en vanaand gaan behartig.

Br Nico en sy eggenote, sr Elizabeth Beek is woonagtig te Serenitas 113 en het in Januarie vanjaar vanaf Kemptonpark by ons aangesluit.

Ons bedank hom vir sy entoesiasme en wens hom alle sterkte toe!

TEEBEDIENING

Alhoewel dit op die Jaarprogram aangedui word dat dit vandag wyk Aliquando se beurt is om tee te skink, het daar ’n onder-linge ruiling plaasgevind en neem wyk Bartmanstraat vanoggend die verantwoordelikheid oor.

Lidmate in daardie wyk word dus vriendelik gevra om te kom help asseblief!

Volgende Sondag is ’n langnaweek en sal daar nie teebediening wees nie.

Die Sondag daarna – 19 Augustus – is dit wyk Brandwag se diensbeurt.

Ons wil weereens ’n woord van hartlike dank uitspreek teenoor almal wat betrokke is by hierdie aangename geleentheid.

GEEN AANDDIENS VOLGENDE SONDAG

As gevolg van die langnaweek, sal daar nie volgende Sondagaand ’n aanddiens hier gehou word nie. Lidmate word herinner aan die gesamentlike aanddiens wat deur die suidelike Gereformeerde Gemeentes in die kerkgebou van

die GK Bloemfontein Suidheuwels om 18:00 aangebied word. Die Sondae na die langnaweek gaan die aanddienste hier weer normaalweg voort todat dit vakansie is (23 September 2018!).

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

05 Aug:

Br Frankie Linde – 076 914 5830

07 Aug:

JM du Toit – 084 554 0902

09 Aug:

Br Cornél Pieters – 082 498 9948

10 Aug:

Sr Elizabeth Beek – 072 477 3151

11 Aug:

Br Arie Kruger – 051 436 6820
Hestie de Beer – 082 789 6793

VLEISVERWERKING

Ons wil graag ’n woord van hartlike dank uitspreek teenoor almal wat gister met die vleisverwerking by die hoewe van br Piet en sr Annet Knoester in Estoire gehelp het. Ons het hoë waardering daarvoor.

Ons sal lidmate later in kennis stel van die datum vir die verkoop van hierdie vleis. Daar is nog enkele pakke vleis van die vorige verwerking oor.

ONS DINK AAN …

Sr Baba Boshoff van Siësta wat geval en redelik ernstig beseer is en in die hospitaal behandel word.

Mag die Here vir haar en haar kinders veral br Piet en sr Geert Mosca elke dag naby wees!

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Port Elizabeth nadat hulle 18 maande in Japan werksaam was:

Br Louis Fouché en eggenote sr Louise Fouché. Hulle is woonagtig te Forest Hill 4 in Agtstestraat en is ingedeel in die wyk Willows.

Ons heet hierdie egpaar van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees!

KERKBLADINTEKENING

Ons is baie dankbaar om te kan meedeel dat die Junie uitgawe van die KERKBLAD uiteindelik aangekom het en in die voor-portaal vir intekenare beskikbaar is (hierdie uitgawe is nog bedoel vir intekenare in die periode 2017/18!)

Die intekengeld vir die KERKBLAD vir die periode 1 Julie 2018 tot 30 Junie 2019, beloop R325-00.

Hierdie bedrag kan elektronies (met vermelding van u naam en KB) of per koevertjie inbetaal word.

BELANGRIKE DATUMS IN DERDE KWARTAAL 2018

Donderdag 09 Augustus

Nasionale Vrouedag

Vrydag 10 Augustus

Skoolvakansiedag

Sondag 12 Augustus

Geen aanddiens nie

Sondag 19 Augustus

Breë Kerkraadsvergadering na die diens

Sondag 09 September

Voorbereidingsdiens

Sondag 09 September

Diakonale vergadering 17:00

Sondag 09 September

Ouderlinge vergadering na die erediens

Sondag 16 September

Nagmaal

Sondag 16 September

Gemeente-ete

Sondag 23 September

Geen aanddiens nie

Maandag 24 September

Nasionale Erfenisdag

Vrydag 28 September

Skole sluit

Dinsdag 09 Oktober

Skole heropen vir vierde kwartaal

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Ons weet dat, wanneer ons aardse woning
wat maar ’n tent is, afgebreek word,
ons ’n vaste gebou in die hemel het.
Dit is ’n woning wat nie deur mense
gemaak is nie maar deur God
en dit bly ewig staan.
II Kor 5:1 NAV