VANOGGEND SE EREDIENS  word deur ons dominee, ds Kobus Botha gelei.

Skriflesing:

Matteus 6:23-27

Teksverse:

Matteus 6:23-27

23 Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie!
24 Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.
25 Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie?
26 Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?
27 Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng?

Sang voor die erediens begin:

Liedboek 275:1,2,4,5

Sang tydens die erediens:

Skrifberyming 4-6

  Psalm 25:5,6

Psalm 116:4,5

Skrifberyming 10-2

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir die GKSA se Sustentasiefonds afgesonder en volgende Sondag sal dit vir die Pres Kruger Kinderhuis te Redders-burgopgeneem word. 

Danksy lidmate se meelewendheid en oop hande deur middel van spesiale of maandelikse bydraes en ook die mildelike bydraes met die aantal kollektes wat ons hou,

kon ons in 2019 die mooi bedrag van R57 849 aan die Kinderhuis oorbetaal!!

Die kollektes onder die erediens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid. 

Die nood waarin hulle moet voorsien is baie groot en ons is dankbaar vir die verantwoordlike wyse waaop hulle diegene wat minder bevoorreg is, tog kan help!

SEëNWENSE VIR 2020

Op hierdie eerste Sondag van 2020 wil ons graag aan alle lidmate die seën van die Here toebid!

Mag Hy ons in hierdie jaar net so kennelik naby wees soos verlede jaaren die vorige jare en ons Sy liefde en genade in oorvloedige mate skenk!

Daar is sewe lidmate in 2019 oorlede en vier babas is gebore.  Ons Gemeente bestaan uit 29 wyke waar daar tans 23 ouderlinge en 19 diakens is.

Gedurende die jaar het Woord-verkondiging onverpoos en suiwer voortgegaan en is huisbesoek gereeld deur die wyksouderlinge gedoen al is daar nog ruimte vir verbetering.

Ds Kobus het benewens uiters getroue sieke- en ander besoeke ook amptelik in 13 wyke huisbesoek gedoen.

Voeg daarby al die ander verpligtings soos Bybelstudie en katkisasie en ander take wat hy met soveel oorgawe doen en ons kan net baie dankie daarvoor sê!!

Ons wil ook graag die werk wat dr Frans de Bruyn as ons hulpdienspredikant in die Gemeente doen, in dankbaarheid vermeld.  Hy besoek die ses vakante wyke baie getrou en hou eredienste as ds Kobus afwesig is.

Ons allerbeste seënwense vir 2020 gaan spesifiek aan ds Kobus en sr Ester en ook aan dr Frans en sr Petro!

Mag die Here hulle ryklik seën!!

ONS DINK AAN …..

Oudl Wikus en sr Hettie Vorster van Sewe Damme 145. 

Hulle dogter, Monica Peters en Monica se dogter, Lida Venter, was verlede Sondag in ’n baie groot motorongeluk

Beide het ernstige en veelvuldige beserings opgedoen. 

Tragies genoeg is Monica se eggenoot, Sakkie Peters, op slag dood

Die ongeluk het in gietende reën op die N1 naby die Koppies-afrit gebeur waar vier voertuie betrokke was. 

Hulle was op pad na Pretoria om wyle Sakkie se vader se 97ste verjaarsdag op 2 Januarie by te woon. 

Monica en Lida is in die Intensiewe Eenheid van die Welkom MediClinic-hospitaal opgeneem en altwee het reeds groot operasies ondergaan. 

Alhoewel hulle in ’n bestendige toestand is en na ’n algemene saal oorgeplaas is,  lê  daar nog ’n lang en moeilike tyd veral vir Monica voor.  Wikus en Hettieis ons Hemelse Vader opregdankbaar dat daar nie rug-of kopbeserings is nie endat Monica en Lida se lewens gespaar is. 

Hulle wil ook graag al dié lidmate van reeds hul meelewing betoon het, van harte en opreg bedank.

Ons bede is dat die Here dié familie besonder naby sal wees en dat hulle die nodige krag en genade sal ontvang! 

LIDMATE WAT GEDURENDE HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag:

Pieter Venter – 073 153 9720

6 Januarie:

Sr Elsabé Myburgh – 082 562 2427

7 Januarie:

Sr Christa Barnard – 083 760 7489

8 Januarie:

Br Louis Olivier – 061 407 6525

9 Januarie:

Annami Kirstein – 082 881 4060

10 Januarie:

Mieke Steyn – 082 052 0421

Sr Ina Wilken – 083 949 8645

AANDDIENSTE IN DIE VAKANSIE

Vandag en volgende Sondag 12 Januarie 2020 sal daar nie aanddienste in ons kerkgebou gehou word nie.

Die gesamentlike aanddienstevan die suide-like Gereformeerde Gemeentes word DV weer vanaand en volgende Sondagaand voortgesit met dienste in die kerkgebou van Gereformeerde Kerk Bloempark om 18:00.

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het vertrek na die Gereformeerde Kerk

Lyttelton: Sr Salomé Bothma van Albrechtstraat.

Hartbeespoort: Sr Elana Landman van Unilofst.

Sr Elana het in 2015 vanaf Kanada by ons ingetrek toe sy ’n student aan Kovsies geword het. 

Sr Salomé en haar ontslape eggenoot br Giel Bothma, is heelwat langer in die Gemeente toe hulle hulle in 1988 vanaf Welkom-Noord in Albrechtstraat 124 gevestig het. 

Br Giel het vir ’n aantal jare as ouderling gedien voordat hy in Maart 2006 oorlede is. 

Hulle was ook baie betrokke by die Kenmekaar-groep (dit is die groep Senior Lidmate wat maandeliks vergader het).

Vanweë ouderdom en verswakte gesondheid moes sr Salomé noodgedwonge nader aan haar kinders woon.  Sy was ’n baie getroue kerkganger voordat sy siek geword het. 

Mag sy (en ook sr Elana wat intussen getroud is!) baie gelukkig in hul nuwe omgewing wees!

SUSTERSAAMTREK

Die Sustersbestuur van ons Gemeente bied hierdie jaar op 7 Maart 2020 die Sustersaamtrek van Klassis Suid-Vrystaat aan.

Meer besonderhede daaroor sal DV in volgende week se Nuusbrief verskyn.

INSTANDHOUDING VAN DIE KERKTERREIN

Die kerkterrein het ook in 2019 aandag gekry met die uitgrawings en die mooi tuin aan die voorkant van die kerkgebou vertel die volle verhaal. 

Ons bedank graag weer die Eiendomskommissie onder die bekwame leiding van oudl Erik van Driel vir al hul insette. 

Oudl Louwrens de Beer en sy seun Louwrens jnr het in die vakansie hard gewerk om die besproeiingstelsel in ’n  werkende toestand te kry. Baie dankie daarvoor!

GKSA ALMANAK 2020

Die GKSA se Almanak 2020 is in die konsistorie by die spieël uitgepak en is teen R86 verkrygbaar.  Daar is ’n beperkte hoeveelheid oor.

JAARPROGRAM/KALENDER 2020

Ons Jaarprogram/Kalender vir 2020 is gratis in die voorportaal beskikbaar!

BELANGRIKE DATUMS IN DIE EERSTE KWARTAAL VAN 2020

Dit is tans nog lekker vakansie, maar dit is ook nodig om ons vir die eerste kwartaal van 2020 reg in te stel.

Woensdag 15 Januarie      

Skole open

Sondag 19 Januarie          

Katkisasie vir Voorskoolse en Laerskoolkinders open na die oggenddiens.  Die ouers word vriendelik gevra om die opening by te woon.

Woensdag 22 Januarie 

Katkisasie vir Hoërskooljeug begin om 18:15 vir Gr 8 en 9&10 en om 19:15 vir die Belydenisklas (gewoonlik Gr 11)

Maandag 03 Februarie      

Egskeidingsbediening begin

Sondag 09 Februarie        

Finansiële Kommissie vergadering

Sondag 16 Februarie        

Breë Kerkraadsvergadering

Sondag 01 Maart              

Gemeentevergadering om lidmate oor die finansies van 2019 in te lig

Saterdag 07 Maart

Sustersaamtrek

Sondag 08 Maart

Diakonievergadering om 17:00

Ouderlinge vergadering na die aanddiens

Sondag 15 Maart              

Nagmaal

Gemeente-ete om 11:30

Vrydag 20 Maart               

Skole sluit

Saterdag 21 Maart            

Menseregtedag

Dinsdag 31 Maart             

Skoleopen

GEDAGTE VIR DIE WEEK MET NUWE JAAR

5Dit gaan goed met die mens wat sy hulp

van die God van Jakob ontvang,

die mens wie se hoop gevestig

is op die Here, sy God.

12Die Here regeer vir altyd.

Sion, jou God regeer

van geslag tot geslag.

(en van jaar tot jaar! – wv)

Prys die Here!

Ps 146:5,10NAV