KERMIS KERMIS KERMIS

Nadat daar vir drie jaar as gevolg van verskeie redes nie ’n Kermis gehou is nie, het die Kerkraad verlede jaar besluit dat dit in 2019 weer moet plaasvind!

Die datum is Saterdag 1 Junie en die Gemeentefunksiekommissie is ywerig daarmee besig. Meer besonderhede sal volgende week bekend gemaak word.

Hou intussen die datum oop.
Uit die aard van die saak is dit ’n fondsinsamelingsaksie, maar die hoofdoel is beslis om die onderlinge band tussen ons lidmate te bevorder deur saam te werk en saam te kuier! Ons sien baie daarna uit!!

DIE LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Daniël 6:1-29

Teksvers :

Daniël 6:9

9Stel dan nou so ‘n dekreet op en vaardig dit skriftelik uit sodat dit nie verander kan word nie; dit moet onherroeplik wees, ‘n wet van Mediërs en Perse.”

Voorafsang:

Psalm 134:4

Sang:

Skrifberyming 1-6:1,2,3
Skrifberyming 9-3:1,2
Psalm 20:5,6,7
Skrifberyming 14-2:1,2

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkol-lektes vir die GKSA se Emeritaatsfonds afgesonder word. Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Thusofonds opgeneem word. Hierdie fonds help om emerituspredikante uit die jonger kerke (voormalige Sinode Middellande en Klassis Capricorn) eervol te versorg.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders vanoggend aan die gang is, sal daar weer teebediening by die kerksaal wees waarheen alle lidmate van harte uitgenooi word. Dit is vanoggend die beurt van wyk Heliconhoogte en ons bedank almal wat daarmee behulpsaam is. Volgende Sondag is dit wyk Jan Wilkenstraat se verantwoordelikheid.

Aangesien daar nie ’n wyksouderling is nie en dr Frans de Bruyn die lidmate op konsensieuse wyse besoek, word staatgemaak op die lidmate in daardie wyk om behulpsaam te wees. Baie dankie!

WOENSDAG SE KATKISASIE GAAN NORMAALWEG VOORT

Eerskomende Woensdag word die Nasionale Verkiesing gehou en is dit eintlik ’n Openbare Vakansiedag. Ten spyte daarvan is besluit dat die katkisasieklasse vir die Hoërskooljongmense normaalweg sal voortgaan. Met al die vakansiedae raak hulle te ver agter en is dit moeilik om weer in te haal!

BEVESTIGING VAN DIAKENS

Die name van die volgende lidmate word ter approbasie aan die Gemeente voorgehou sodat hulle as diakens in die Gemeen-te kan dien: Br Willem en sr Bambie Bonthuys van Mount Cedar w/s 408 en br Johan Roux van Plot 9 Ribblesdale.

Hulle het die roeping opgevolg en sal DV vanaand in hulle amp bevestig word. Tydens die erediens vanoggend, sal eervolle losmaking uit die amp van ouderling aan oudll Nico Beek (Serenitas) en Jaco Klopper (Brandwag) verleen word.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

05 Mei:

Sr Elbie Swanepoel – 083 775 8540

06 Mei:

Br Jan van der Walt – 083 625 3639

07 Mei:

Anicia Knoester – 083 461 4128
Sr Magda Otto – 082 573 0310
Christo van der Walt – 082 411 4445

08 Mei:

Sr Cecilia van Wyk – 073 151 9929
Sr Danica van der Poel- 082 685 5001

10 Mei:

Sr Nandi Lubbe – 083 678 6645

11 Mei:

Br Louw van der Walt – 076 840 0713

OMGEEBOEKIE 2019

Ons sien al baie lankal uit na die verskyning van die Omgeeboekie 2019. Die vorige uitgawe was in 2016/17 en dit was hoogtyd dat ’n op-datum-boekie weer verskyn. Die soektog na genoeg foto’s het die druk daarvan telkens vertraag, maar hier is dit nou!!

Gert Izaakse van Genl Hertzogstraat 96 wat gereeld ons Jaarprogram en die Omgeeboekie druk, was weer daarvoor verantwoordelik en ons bedank hom van harte vir die professionele wyse waarop hy dit doen.

Wikus Vorster wat sedert 1995 vir die samestelling en byhou verantwoordelik was nadat dr van Dalsen die eerste twee uit-gawes hanteer het, was vir oulaas na 20 uitgawes die “samesteller”. Die boekie sal voortaan deur sr Vanessa van der Walt van Bontebokboog 6, Woodland Hills, behartig word waarvoor ons baie dankie sê.

Daar is nog heelwat gesinne en veral nuwe intrekkers waarvan daar nie foto’s verskyn nie. Lidmate kan foto’s stuur aan Vanessa by info@gkbfnnoord.co.za.

Baie sorg is aan die dag gelê, maar daar sal nog foute voorkom!! Bring dit asseblief onder haar aandag deur haar te skakel by 079 890 4234 of verkieslik per e-pos.

DIAKONIE ONTHAAL SENIOR LIDMATE

Dit is ’n opregte behoefte van die Diakonie om weer ’n slag alle Senior Lidmate, so van 60 jaar en ouer, te trakteer! Dit sal DV plaasvind op eerskomende Saterdag 11 Mei 2019 om 10:00 in die kerksaal en neem die vorm aan van uitsonderlike heerlike sop en broodjies!!

Diegene wat belangstel om dit by te woon moet asseblief u naam op die liggeelvorm wat in die voorportaal is, aanteken. Dui ook aan of u vervoer benodig. Die skakelpersoon is diak Rina Fourie.

Skakel haar gerus by 082 434 0997 vir enige navrae!

BEROEPENUUS

BEROEP AANVAAR
Prop HJ (Herman) Coetzee na Amanzimtoti

BEROEP BEDANK
Ds GC (Gideon) Coetzee van Standerton na Delmas

GESKENKTE GLASE

Die volgende lidmate kan asseblief u glase neem. Ander lidmate kan asseblief ook help dat almal hulle glase kry. Dié glase is regtig iets besonders!!

►Marthinus, Cecilia en Bonita Calitz
►Wikus, Ryan en Christo van der Walt

ONS DINK AAN…

Br Fanie en sr Martie le Roux van Santé 52. Br Fanie is na ’n skouerververvangingsoperasie weer in die hospitaal opgeneem vanweë ’n bloedklont in sy been. Ons bid br Fanie ’n spoedige herstel en die Here se nabyheid vir hulle altwee toe!

BEDDEGOED NIE AFGEHAAL NIE

Tydens die fietstoer van die Teologiese Studente vanaf Burgersdorp na Potchefstroom om die 150ste bestaanjaar van die Teologiese Skool te herdenk, het hulle op 23 en 24 Maart by die gastehuis van br Barnie en sr Janine Venter tuisgegaan waarvoor ons weereens baie dankie sê.

Van ons lidmate het beddegoed vir die twee nagte beskikbaar gestel, maar dit na afloop van die besoek nog nie weer afgehaal nie. Br Barnie versoek vriendelik dat dié lidmate asseblief onverwyld met hulle in verbinding sal tree sodat dit afgehaal kan word.

GEBEDSVERSOEKE

Die “rubriek”, ONS DINK AAN.., impliseer dat ons aan die beproefdes in ons gebede sal dink. Indien daar lidmate is wat graag wil hê dat daar aan ander lidmate in ons gebede gedink sal word, kan hulle sodanige versoeke aan die kerkkantoor deurgee.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Julle is inderdaad uit genade gered,
deur geloof.
Hierdie redding kom nie uit julleself nie,
dit is ’n gawe van God.
Ef 2:8 NAV