SEëNWENSE VIR 2019

Op hierdie eerste Sondag van 2019 wil ons graag aan al ons lidmate die seën van die Here toebid! 

Mag Hy ons as Gemeente in hierdie jaar net so kennelik naby wees soos verlede jaar en die ander 56 jare. 

Mag Hy ons Sy liefde en genade in oorvloed skenk.  (Ja, ons Ge-meente is vanjaar in Oktober, 58 jaar oud!). 

In 2018 is sewe lidmate oorlede en is daar sewe babas gebore!

Gedurende die jaar het Woordbediening onverpoos en suiwer voortgegaaan en is huisbesoek getrou deur die ouderlinge gedoen,

al is daar nog ruimte vir verbetering. 

Ds Kobus het benewens uiters getroue sieke- en ander besoeke ook amptelik in 13 wyke huisbesoek gedoen waarvoor ons hom opreg bedank en ook vir die ander werk soos Bybelstudie en katkisasie wat hy met soveel oorgawe aanbied! 

Ons wil ook in dankbaarheid die werk wat dr Frans de Bruyn, ons hulpdienspredikant, in die Gemeente doen, boekstaaf. 

Hy doen driemaandeliks huisbesoek in drie wyke en besoek ook die Senior lidmate, hou eredienste as ds Kobus afwesig is en besoek nuwe lidmate. 

Hy is ’n ware steunpilaar wat help om die druk van ds Kobus in hierdie groot Gemeente, ligter te maak.

Ons bede is dat die Here die twee predikante en hul gades vanjaar besonder naby sal wees en hulle in alles ryklik sal seën!

Die Here het ons ook op stoflike gebied buitengewoon geseën en kon ons al ons verpligtings nakom. 

Die Eiendomskommis-sie onder leiding van oudl Erik van Driel het besluit om aandag aan die kerkterrein te gee,

veral omdat die uitermate droë seisoen en gepaardgaande waterbeperkings, nie bevorderlik vir ’n mooi tuin is nie! 

Parkeerplek is ook ’n probleem en daarom word die terrein opgeknap. 

Die regte boumateriaal was nie verkrygbaar om die werk in 2018 af te handel nie.  Dit het die werk vertraag  en daarom staan dit oor tot vanjaar.

DIE EREDIENS VANOGGEND

Skriflesing:

Deut 6:1-13

Teksverse:

Deut 6:4-9

Tema van die preek:

“Ons moet onthou om te onthou”

Sang voordat die erediens begin:

Liedboek 334:1-4

Sang tydens die erediens:

Psalm 105:1,3

 Skrifberyming 9-3:1,2

 Psalm 134:4

 Psalm 105:5

 Skrifberyming 15-7:4,6

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes word vir Gereformeerde Kerke van SA se Sustentasiefonds afgesonder.  

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die President Kruger Kinderhuis te Reddersburg opgeneem word. 

Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas vir Diens van Barmhartigheid.

GEEN AANDDIENS VANAAND

Vir oulaas in hierdie vakansie, sal daar nie vanaand ’n erediens in ons kergebou gehou word nie. 

Vanaf volgende Sondag sal die aanddienste normaalweg om 18:00 gehou word.

SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP

Die Sakrament van die Heilige Doop word vanoggend tydens die erediens bedien aan Paul Fouché,

Verbondseuntjie van br Pieter en sr Ezette Fouché van Groenvlei. 

Dis die derde geslag Pieter Paulus Fouché en ons wens die ouers en grootouer van harte geluk! 

Dit is wonderlik om die Here se genade en Sy Verbondstrou so van geslag tot geslag te kan belewe! 

Mag die ouers ook die genade ontvang om die dure Doopsbelofte tot Sy eer na te kom!

BR DAAN VAN STRAATEN OORLEDE

Met leedwese word die afsterwe bekend gemaak van

br Daniël Dawid van Straaten

van Besembosstraat, in die ouderdom van 66 jaar en tien maande. 

Hy was die laaste tyd glad nie gesond nie en kon ook nie meer die eredienste bywoon nie. 

Hy is Dinsdag 1 Januarie om ongeveer 07:00 in die hospitaal oorlede. 

Wyle br Daan en sy eggenote, sr Ella, het in Junie 2013 vanaf GK Vleuels by ons aangesluit. 

Ons bede is dat die Here wat oor lewe en dood beskik, sr Ella en haar kinders ryklik sal vertroos. 

Die troosdiens is gereël vir DV môre om 10:00 in ons kerkgebou.

GEMEENTELEDE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR.

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

06 Januarie:

Sr Elsabé Myburgh – 082 552 2427

07 Januarie:

Sr Christa Barnard  – 083 760 7489

08 Januarie:

Br Louis Olivier – 076 456 4980

09 Januarie:

Annami Kirstein – 082 881 4060

10 Januarie:

Mieke Steyn – 082 052 0421

Sr Ina Wilken – 083 949 8645

MATRIEKUITSLAE

Aangesien daar nie name by die uitslae is nie, wens ons hiermee alle matrikulante van ons Gemeente van harte geluk! 

Laat weet asseblief van uitsonderlike prestasies!

SKOLE HEROPEN HIERDIE WEEK

Alhoewel die skole eerskomende Woensdag heropen, sal ons Gemeentelike aktiwiteiete eers volgende week hervat,

met die opening van die katkisasie vir die Voorskoolse en laerskoolkinders volgende Sondag. 

Die ouers van hierdie kinders word vriendelik gevra om die opening by te woon

Meer besonderhede volg volgende Sondag.

TEEBEDIENING

Met die aanvang van die katkisasie volgende Sondag sal daar ook weer met die gesellige teebediening by die kerksaal begin word. 

Die diensbeurte is op die Jaarprogram aangedui met die bedoeling dat die lidmate in daardie wyk behulpsaam gaan wees by die bediening en opruiming.  

Dit is volgende Sondag die beurt van wyk Serenitas en die week daarna is dit wyk Sewe Damme se verantwoordelikheid. 

Die betrokke wyksouderling en sy eggenote neem die leiding en bring net melk. 

Suiker, koffie, tee en vrugtesap word voorsien en die water sal ook kook as die erediens verby is. 

Weereens baie dankie aan almal wat so ywerig help!

ONDERSTEUNING VAN DIE BEUDENE DAGSORGSENTRUM

Sr Machteld du Plessis (073 251 9286) vra vriendelik dat lidmate oortollige items

aan bogenoemde dagsorgsentrum vir mense met gestremdhede sal skenk. 

Twee van ons eie Gemeente se kinders word daar versorg. 

Hulle benodig die volgende:

Legkaarte 300 en kleiner (al is daar paar stukke weg);

skryfbehoeftes soos vetkryt penne potlode ens;

afvalpapier tydskrifte, koerante;

krale;

waterverf kwaste;

wol garing afvallappe;

plastiese of papierglase, gewone of plastiese teelepels;

plastiese deurskynende bakkies met deksels;

ou speelgoed en soortgelyke items

Hulle sal dit ongelooflik baie waardeer as u kan help !

PUBLIKASIES 2019

Die Jaarprogram/-Kalender vir 2019 is gratis in die voorportaal beskikbaar! 

Ons vertrou dat dit ’n handige gebruiksartikel in elke huishouding sal wees wat gereeld geraadpleeg gaan word.

Die Almanak van die GKSA 2019 is in die konsistorie by die spieël teen R85 beskikbaar. 

Benewens inligting oor elke Gereformeerde Gemeente in SA, bevat dit ook weer die immer gewilde en kosbare Dagstukkies.

Dis ’n selfhelpsituasie en daar is kleingeld gereed.  

GLASE GESKENK DEUR ANONIEME WELDOENER

Die anonieme lidmaat wat glase met ons kerk se logo en die lidmaat se naam daarop, aan nuwe intrekkers en lidmate ouer as 80 jaar skenk,

het so pas weer ’n aantal glase voltooi wat in die voorportaal beskikbaar is. 

Die volgende lidmate kan asseblief hul glase neem:

Klasie de Kock

Rina de Kock

Doreen du Plessis

Basie du Plooy

Lilene du Plooy

Susan Kotzé

Daphne Kruger

Jurien Smits

Pieter Smits

Rudie Smits

Van ’n vorige besending is daar nog glase vir

Hettie Bonthuys

Elsie Coetzee

Kobus Coetzee

Martie van der Linde en

Wilhelm van der Merwe.

GALA-AAND

Onthou dat besprekings vir ’n tafel vir agt persone vir die Gala-aand nou gedoen kan word

by oudl Louis van Niekerk (082 651 0001) of diak Cobus Venter (082 055 7083). 

Die funksie is op 1 Maart 2019 om 18:00 by Bobbiespark. 

Lidmate wat met of tydens die funksie hulp kan verleen,

moet hulle naam op die pienk vorm wat in die voorportaal is, aanteken, asseblief!