HEMELVAARTDIENS

Donderdag 10 Mei 2018 herdenk ons die Hemelvaart van ons Here Jesus Christus.

Dit is ’n baie belangrike gebeurtenis in die lewe van ’n Christengelowige want Hy is vir ons ten goede in die hemel waar Hy vir ons intree totdat Hy weer kom om oor die lewendes en die dooies te oordeel.

Dit is deesdae nie meer ’n openbare vakansiedag nie.

Om die Hemelvaart te herdenk, sal daar wel ’n erediens in ons kerkgebou wees wat ds Kobus sal lei.  Dit begin om 18:00 en die kollekte sal vir Bybelverspreiding opgeneem word.

Die preek sal op hierdie webblad beskikbaar wees, Luister dit gerus !

As gevolg van die Hemelvaartsdiens sal daar nie Donderdag Bybelstudie wees nie nie vir die oggendgroep en ook nie vir die aandgroep nie,

LITURGIE VANOGGEND

           Skriflesing:

Johannes 7:1-15, 32-44   TeksverseJohannes 7:37-39

      Voorafsang:

      Liedboek 188:1,3

     Sang gedurende die erediens:

Psalm 118:1,7

 Psalm 119:6,7

Psalm 31:3,4

          Skrifberyming 10-2

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir Bybelverspreiding opgeneem word en volgende Sondag vir die Gereformeerde Kerke in SA se Thusofonds.  Die Thusofonds is deur die Algemene Sinode in die lewe geroep om emerituspredikante uit die jonger kerke (voormalige Sinode Middellande en Klassis Capricorn) te help versorg

LIDMAATSTATISTIEK

Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika publiseer jaarliks al die besonderhede van die verskillende gemeentes in Die Gereformeerde Kerke in SA.

Die inligting wat in die 2018 se Almanak verskyn is die ware toedrag van sake soos op 31 Maart 2017.

Ons het so pas die besonderhede vir Almanak 2019 aan die Administratiewe Buro deurgegee, soos dit die geval was op 31 Maart 2018.  Dit is interessant dat die aantal belydende lidmate min of meer dieselfde gebly het nl 523 teenoor 519 ’n jaar gelede.  Daar was ’n afname in die aantal dooplidmate van 78 teenoor 83 van die vorige jaar.  Die lidmate wat die afgelope boekjaar by ons aangesluit het (54), was bietjie meer as die 42 wat vertrek het!!  Daar is agt lidmate oorlede teenoor tien die vorige jaar, ses babas is gedoop teenoor vyf van die vorige jaar.

Ja, ons is ’n groot gemeente, maar ons is dankbaar dat die Here nog steeds so Sy kerk in Bloemfontein-Noord in stand hou, dat daar nog ouderlinge is (al kort ons drie) wat gereeld huisbesoek doen, veral dat ons ’n toegewyde predikant het wat sorg dat die Woordbediening suiwer is, en pastorale versorging steeds onbelemmerd kan voortgaan!

Ons kan die Here nie genoeg dank vir Sy baie liefde en genade nie!!  Loof die Here want Hy is goed!!

SUSTERS SE FONDSINSAMELINGAKSIE

Die Sustersbestuur benodig deurgaans fondse vir die aanskaffing van items vir die saal en kombuis.

Br Andries Janse van Vuuren het so twee jaar gelede die projek van staplel laat loop waar lidmate oortollige items in en om hul huis skenk.  Br Andries neem dit dan ’n veiling waar hy dit op ’n kommissie-basis namens die susters verkoop.

Dit het in die verlede redelik goed verloop en br Andries is nou weer slaggereed om items na die veiling te neem.  Sy telefoonnommer is 079 500 2216.  In die voorportaal is inligtingsbrosjures op liggroen papier gedruk waar alle besonderhede verskyn.  Maak gerus van hierdie geleentheid gebruik en raak so ontslae van oortollige goedere.

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Reddersburg:

Br Theunis Gertse (Theuns) Kruger en egg sr Johanna Susanna (Hantie) Kruger née Schutte, asook hul dogter sr Cornelia Catharina (Arina) Kruger van die plaas Bultfontein, distrik Trompsburg.Hulle is ingedeel in  die wyk Dealeweg.

Ons heet hulle van harte welkom in ons gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees.  Hulle is ou bekendes vir ons. Sr Hantie is die dogter van br Jan en sr Susan Schutte.   Theuns en Hantie se ander dogter, Marietjie, is reeds  lidmaat by ons. Sy is woonagtig te Leipoldtstraat 10 by sr Hantie se suster, sr Corlia en diaken Cobus van Heerden.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.  Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

06 Mei:

Sr Joléne Rossouw – 079 029 2144

Br Jan van der Walt – 083 625 3639

07 Mei:

Anicia Knoester – 083 461 4128

Sr Magda Otto – 082 573 0310

08 Mei:

Sr Danica van der Poel – 082 685 5001

Sr Cecilia van Wyk – 051 522 2890

10 Mei:

Sr Nandi Lubbe – 051 444 0100

11 Mei:

Br Louw van der Walt – 076 840 0713

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID AFRIKA

Met leedwese word die afsterwe bekend gemaak van mev Christien Duvenage, weduwee van wyle ds APC (Peet) Duvenage, emerituspredikant van Bultfontein. Wyle ds Peet en mev Christien het ook vanaf 1971-1981 in Bloemfontein-Suid gedien. Ons dink aan haar kinders en kleinkinders in hierdie dae!

 SKOOLVERLATERSKAMP

Al is dit bietjie ver van ons af, maak ons nogtans bekend dat  gedurende 8 tot 13 Julie 2018 ’n Skoolverlaterskamp vir jongmense van Graad 10 tot 12 by die Nooitgedacht Kampterrein langs die Vaalrivier naby Potchefstroom en Parys aangebied word.

Indien iemand belangstel om dit by te woon kan met Peet van der Westhuizen by 078 580 4945 geskakel word.  Dit kos R800 per persoon.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

12Net soos die liggaam ’n eenheid is

en baie lede het, en net soos al

die lede saam, al is hulle baie,

een liggaam vorm,

so is dit ook met die

liggaam van Christus.

13Omdat ons almal een liggaam

geword het, is ons almal

met die een Gees gedoop….

Ons is almal van die

een Gees deurdrenk.

I Kor  12 :12,13 NAV