VANOGGEND SE EREDIENS WORD deur ds Kobus Botha waargeneem.

Skriflesing:

II Kon 2:8-18

Teksverse:

II Kon 2:9

Voorafsang:

Liedboek 184:1-4

Sang gedurende diens:

Skrifberyming 2-2:1,3
Psalm 32:1.3
Psalm 20:5,6,7
Skrifberyming 15-7:4,6

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes bestem is vir die KERKBLAD.

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir Expando afgesonder word. Expando is ’n ondersteuning- en begeleidingsdiens wat in die Gereformeerde Kerke bedryf word. Die kollektes word aangewend vir die toerusting van lidmate, ouderlinge, diakens en predikante.

Verskeie sodanige geleenthede is al aangebied en meer as 25 toeligtingstukke is al versprei. Dit is beskikbaar op https//www.kerkgroei.co.za/. Tot nou toe kon Expando nog net die dienste van een deeltydse uitvoerende beampte bekostig, maar die nood is groot en die uitdagings omvangryk en dit skep die behoefte aan voltydse personeel om Expando uit te bou.

TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasie vanoggend aan die gang is, sal daar weer tee, koffie en vrugtesap by die kerksaal bedien word. Dit is vandag die beurt van wyk Bartmanstraat en ons bedank graag weer almal wat gaan help!

Volgens die Jaarprogram is dit volgende week die verantwoordelikheid van wyk Brandwag, maar hierdie wyk het intussen ontbind. Die wyksouderling van wyk Dealeweg het aangebied om verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar, aangesien hul beurt aangegee is vir 27 Oktober wanneer daar nie tee bedien gaan word nie vanweë die funksie vir die Belydeniskatkisante.

KATKISASIEKLASSE BEGIN WEER VANOGGEND

Die katkisasieklasse vir die Hoërskooljeug het reeds verlede Woensdag begin. Die klasse vir die Voorskoolse en Laerskool-kinders heropen DV vanoggend direk na die erediens in die kerkgebou vir die vierde kwartaal. Ons wens al die kinders en die kategete baie serkte en die seën van die Here toe!

Ons gee weer die name en telefoonnommers van die verskillende leerkragte sodat ouers hulle kan skakel indien nodig (soos om verskoning te maak indien die kind dalk afwesig sal wees).

Klas 1 Voorskools Elize Heynz – 082 868 1620
Klas 2 Graad 1 Elana van Jaarsveld – 082 465 2079
Klas 3 Graad 2&3 Magda de Beer – 082 3748846
Klas 4 Graad 4&5 Anita Knoester  – 083 465 6415
Klas 5 Graad 6&7 Hennie de Bruin – 082 335 2030
Klas 6 Graad 8 Wikus du Plessis – 082 440 9452
Klas 7 Graad 9&10 Ds Kobus Botha – 082 410 7447
Klas 8 Graad 11 Ds Kobus Botha – 082 410 7447

WEER AANDDIENS VANAAND

Noudat die skoolvakansie vertby is, sal daar weer gereeld aanddienste om 18:00 in ons kerkgebou gehou word. Dit sal voortduur tot 1 Desember met die uitsondering van 27 Oktober 2019 wanneer ons die aanddiens by die NG Kerk Berg-en-Dal gaan bywoon.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

06 Okt:

Br Janco Coetzee – 073 778 8412
Sr Magda Smits – 072 064 1803

07 Okt:

Andrie Jansen van Vuuren jnr – 051 444 5944
Oudl Jan-Hendrik Steyn – 082 052 0421
Sr Lucinda Stoltz – 083 746 5073

08 Okt:

Kaylee Grobler – 072 504 2518
Sr Kelsy du Pisanie  -076 775 0991
Lientjie van der Berg – 084 588 4324

09 Okt:

Sr Ricka Venter – 082 202 4355

11 Okt:

Sr Antoinette Coetzee – 051 436 2698
Br Dieter de Bruin – 083 325 1160

12 Okt:

Diak Willem Bonthuys – 074 453 7347
Jaco Kirstein jnr – 082 881 4060
Sr Rina Smith – 082 772 9083

SR LETTIE VORSTER OORLEDE

Dit is met leedwese dat ons die afsterwe bekend maak van sr Aletta Frederika (Lettie) VORSTERvan Striata Aftree-Oord in die ouderdom van 84 jaar en ses maande nadat sy die laaste paar maande ernstig siek was.

Sy het in Oktober 2010 vanaf die GK Middelburg Oos-Kaap by ons aangesluit toe sy en br Morney Vorster op 20 November 2010 getroud is, nadat sy eerste eggenote, sr Anita Vorster in Mei 2010 oorlede is. Br Morney en sr Lettie se plekke in die kerkgebou was selde leeg en ons sal sr Lettie se vriendelike en meelewende gegeaardheid baie mis.

Ons harte gaan uit na br Morney en hul kinders en kleinkinders. Mag ons Hemelse Vader hulle naby wees en deur die werking van die Heilige Gees ryklik vertroos. Die gedenkdiens sal DV môre om 11:00 in ons kerkgebou gehou word.

DIE FRANKFORT RIVIERTOER

Ons herhaal verlede week se berig.

Hierdie gewilde toer vir Hoër-skooljongmense vind vanjaar by die Udolpho Kampterrein naby Parys in die Vrystaat vanaf 1 tot 4 Desember 2019 plaas. Die koste beloop R900 per kind. Verdere besonderhede is by ons kerkkantoor beskikbaar of skakel direk met ds Ockie Struwig by osrtuwig@telkom-sa.net.

DIE KERKKLOK

Ons het verlede week melding gemaak daarvan dat die motor wat die kerklok laat lui herstel is, maar dat dit met die hand aangehelp moet word – wat prakties onuitvoerbaar is! Vir een of ander rede het dit toe tog verlede Sondag wel om 09:00 en 09:15 weer gelui, maar nie verder nie Daar word nog ondersoek ingestel. Lidmate moet maar geduldig wees en moed hou!

HARTLIK GELUK AAN …

Ons emerituspredikant, dr HA van Dalsen wat Vrydag 4 Oktober, 87 jaar oud geword het. Hy is tans in Hermanus in ’n tehuis vir Alzheimerlyers. Ons bede is dat die Here hom en sy kinders altyd naby sal wees!

ONS GEMEENTE SE 58STE BESTAANSJAAR

Op 15 Oktober 2019 dink ons as Gemeente met groot dankbaarheid teenoor die Here daaraan dat dit reeds 58 jaar is nadat GK Bloemfontein-Noord in 1961 van GK Bloemfontein-Wes afgestig het. Geen spesiale funksie of geleentheid word beplan nie – ook nie vir volgende jaar nie, maar daar sal beslis in 2021 wanneer ons Gemeente 60 jaar oud sal wees, spesiale aandag aan dié gebeurtenis gegee word met net een doel voor oë en dit is om die Here te loof en te dank vir Sy onuitspreeklike genade wat Hy aan ons oor ses dekades bewys het!.

BELANGRIKE DATUMS IN DIE VIERDE KWARTAAL

Alhoewel die vierde kwartaal eers Dinsdag aanbreek, noem ons tog enkele datums om beplanning te vergemaklik:

15 Okt Gemeente se 58ste bestaansjaar – geen spesiale funksie nie
16 Okt Belydeniskatkisante word ondervra
20 Okt Breë Kerkraadsvergadering na aanddiens
27 Okt Belydenisaflegging van katkisante
27 Okt Ons woon aanddiens by NG Kerk Berg-en-Dal om 18:00 by
01 Nov Ds Kobus verjaar
06 Nov Sr Ester Botha verjaar
07 Nov Bybelstudie se gesellige afsluiting
10 Nov Voorbereidingsdiens
10 Nov Katkisasie vir Voorskoolse en Laerskoolkinders sluit af
10 Nov Diakonie vergader om 17:00 in die kerksaal
10 Nov Ouderlinge vergader na aanddiens
17 Nov Nagmaal (09:30) en Gemeente-ete (11:30)
24 Nov Kerssangdiens 18:00

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Vra na die wil van die Here,

alle nederiges in die land,

almal wat doen wat die Here wil.

Streef na geregtigheid, na nederigheid!

Miskien bly julle die straf gespaar op die

dag van die toorn van die Here.

Sef 2:3 NAV