Weens tegniese probleme kon hierdie Nuusbrief nie betyds beskikbaar wees nie !

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.  Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

09 April:

Sr Karen Ehlers – 071 388 2590

Sr Minke Pretorius – 083 310 1532

Sr Rina-Maria Schepers – 079 186 1358

10 April:

Sr Helet de Klerk – 082 202 4798

Prieur Otto – 082 762 7892

Sr Rita Venter – 083 309 8766

11 April:

Sr Mareli Venter  – 082 826 0689

12 April:

Sr Izelda Aucamp – 073 496 5945

Br Gerrie van der Walt – 072 384 3057

14 April:

Sr Annatjie Badenhorst en haar dogter sr Laetitia Badenhorst beide by 082 925 8581

TWEEDE KWARTAAL BEGIN

Die skole heropen DV oormôre na ’n betreklike kort vakansie.  Saam daarmee begin ons Gemeente se aktiwiteite ook weer hierdie week in alle erns.  Die katkisasieklasse vir die Hoërskooljongmense begin DV Woensdag 18 April 2018 op die gewone tye en die Bybelstudiegroepe skop DV Donderdag 19 April 2018 om 09:30 en 18:30 af. Ds Kobus is tans met ‘n staptoer uitstedig.

Die klasse vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders neem DV volgende Sondag na die erediens ’n aanvang.

Ons wens almal wat betrokke is – of dit nou aanbieders of deelnemers is – baie sterkte en die seën van die Here toe!

TEEBEDIENING

Die volgende teebediening na die diens sal DV volgende Sondag 15 April 2018 plaasvind wanneer dit die beurt van wyk Langenhovenpark 4 sal wees

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir Bybelverspreiding opgeneem word en volgende Sondag vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg.

ONS WEBBLAD (www.gkbfnnoord.co.za)

Ons herhaal die berig van verlede week:

Oudl Dirk Coetzee deel ons mee dat daar nou ’n nuwe webblad vir ons Gemeente ontwerp is.  Ons kan nou maklik na die jongste en ook ouer preke luister en dit selfs aflaai.  Meer inligting sal mettertyd bygevoeg en/of opgradeer word en meer foto’s sal ook aangebring word.

Op die tuisblad (onderste ge-deelte van die webblad) is daar ook skakels beskikbaar van die Gereformeerde Kerke in SA asook uittreksels van berigte uit die Kerkblad, Vroueblad, Kruis-pad en Slingervel.

Enige navrae, inligting of voorstelle kan by die e-posfasiliteit by “kontak ons” gestuur word.

Ons bedank graag vir oudl Dirk (dirk@gkbfnnoord.co.za) vir die inisiatief wat hy geneem het om hierdie hulpmiddel uit te brei en te verbeter.  Mag alle lidmate dit gebruik en baie vreugde daaruit put!

 

 NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE VAN SUID-AFRIKA

Dr JH (Jac) Howell, predikant van GK Die Kandelaar en sy eggenote sr Ina Howell is altwee op 2 April 2018 in ’n kop-aan-kop motorongeluk naby Rustenburg oorlede.

Dr Jac is in 1991 as predikant van GK Potchefstroom-Suid bevestig waarna hy in Brakpan-Suid en Heidelberg gedien het voordat hy in 2013 by die GK Die Kandelaar bevestig is waar hy tot sy dood werksaam was.  Ons dink aan hulle kinders en kleinkinders in hierdie dae.

ONS DINK AAN ….

Br Tobie en sr Elsabé Myburgh van Goodalestraat met die oorlye van br Tobie se broer.  Die begrafnis was Dinsdag in Bethlehem.  Mag die Here hulle deur die werking van die Heilige Gees ryklik vertroos!

BELANGRIKE DATUMS IN DIE TWEEDE KWARTAAL

Ons gee weer ’n opsomming van die belangrikste datum in die tweede kwartaal sodat dit byderhand is as ons ons beplanning doen

Dinsdag 10 April        Skole heropen

Maandag 16 April       Bedieningskommissie vergader

Maandag 16 April       Webbladkommissie vergader

Woensdag 18 April     Katkisasie vir Hoërskooljongmense begin

Donderdag 19 April    Bybelstudie begin

Sondag 22 April          Breë Kerkraadsvergadering

Vrydag 27 April           Vryheidsdag

Sondag 29 April          Geen aanddiens nie

Maandag 30 April      Skoolvakansiedag

Dinsdag 01 Mei          Werkersdag

Donderdag 10 Mei     Hemelvaartsdag. Erediens om 18:00

Sondag 3 Junie          Voorbereidingsdiens

Sondag 3 Junie          Diakonie vergader om 17:00

Sondag 3 Junie          Ouderlinge vergader na die diens

Woensdag 6 Junie     Katkisasie sluit

Sondag 10 Junie         Nagmaal

Sondag 10 Junie         Gemeente-ete

Donderdag 14 Junie    Bybelstudie sluit af

Saterdag 16 Junie      Jeugdag

Vrydag 22 Junie         Skole sluit vir wintervakansie

Dinsdag 17 Julie         Skole heropen

DIE EREDIENS VANOGGEND

Ds Kobus is hierdie week op ’n staptog in die Tankwa Karoo en ons gun hom van harte om bietjie in die buitelug te ontspan.

Ons is dankbaar dat dr Frans de Bruyn wat as hulpdienspredikant in ons Gemeente optree, weer vandag die Woord van die Here hier sal verkondig!  Ons bid hom en sr Petro die rykste seën van die Here toe!

Die preek is op hierdie webblad beskikbaar. Luister gerus daarna !  

NAVRAAG OOR LIDMATE

Sedert Oktober 2017 word daar maandelikks ’n bedrag in die kerk se bankrekening inbetaal.  Die verwysing is CHZ de Wet, maar  is aan ons onbekend.  Indien hy/sy of iemand wat so ’n persoon ken, sal dit baie waardeer word indien hy/sy besonderhede verskaf.

Verder is daar iemand wat elke maand ’n bedrag van R200 in die kerk se rekening inbetaal sonder enige verwysing.  Ook hier sal ons dit waardeer indien dit opgeklaar kan word.  Die bedrae word weliswaar in die kerkas inbetaal, maar ons sal dit graag teen ’n lidmaat se naam wil aanteken