DIE EREDIENS VANOGGEND

Skriflesing:

Efesiërs 4: 1-16

Teksverse:

Efesiërs 4: 1,2

1 Ek druk julle dit op die hart, ek wat ‘n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het.
2 Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde.

Tema van die preek:

“Deel van die huisgesin van God”

Sang voor die erediens begin:

Liedboek 205: 1,3

Sang tydens die erediens:

Psalm 110-3: 1,3

Psalm 119: 62,63

Psalm 31: 3,4

Psalm 145: 1,5,11,12

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die GKSA se Kas Teologiese Studente te Potchefstroom afgesonder word

KOLLEKTES

Vandag se deurkollekte sal vir die GKSA se Kas Teologiese Studente te Potchefstroom afgesonder word.

Volgende Sondag met Nagmaal se deurkollekte is vir die GKSA se Emeritaatsfonds.

Die kollektes onder die erediens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

KATKISASIE EN BYBELSTUDIE

Mens kan dit skaars glo, dit is vanoggend die afsluiting van die katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders vir die eerste kwartaal in 2020! 

Die katkisasieklasse hervat weer op Sondag 5 April om net weer die volgende naweek met Paasnaweek nie klas te hê nie. 

Dit gaan op 19 April volstoom voortgesit word.

Die klasse vir die Hoërskooljeug het reeds afgesluit en begin weer op Woensdag 1 April op die gewone tye.

Die Bybelstudiegroepe se laaste byeenkoms sal eerskomende Donderdag wees en hulle skop weer af op 2 April.

’n Aangename rustydjie word die jongmense en kategete toegewens!

TEEBEDIENING

Daar sal nie vanoggend na die erediens tee, koffie en vrugtesap by die kerksaal bedien word nie.   

Dit sou ook vandag die laaste teedrinksessie vir hierdie kwartaal gewees het.

Die teebediening neem na die reses weer op Sondag 5 April 2020 ’n aanvang wanneer dit die beurt is van wyk Willows is.  

Ons wil weereens almal wat so blymoedig behulpsaam is, van harte bedank!

GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Volgende Sondag 15 Maart vier ons DV die Sakrament van die Heilige Nagmaal. 

Soos gebruiklik sal daar weer ’n Gemeente-ete om 11:30 deur die Susters bedien word. 

’n Heerlike gereg sal voorgesit word en elke gesin word vriendelik gevra om ’n bak slaai van u eie keuse saam te bring asseblief.

Hierdie slaaie is dan vir almal beskikbaar. 

Verder moet elkeen ook net sy/haar eie drinkgoed saam-bring.  Die res word alles voorsien. 

Die ete kos weer R40 per volwassenene en Hoërskool-jongmens en R20 vir Laerskoolkinders,  Kleuters eet gratis.

Teken u naam op die vorm in die voorportaal aan indien u die ete wil bywoon. 

Plaas die geld in die Kassie gemerk Sustersbydrae of betaal verkieslik elektronies in hul bankrekening in met vermelding van u naam en “Nagmaal-ete”. 

Die besonderhede is:  Absa (takkode 632 005) en rekeningnommer 0470 341 769. 

Moet dit asseblief nie in die kerk se rekening inbetaal nie!

KERKRAADSVERGADERING

Die Diakonie vergader DV vanmiddag om 17:00 in die kerksaal terwyl die Kerkraad (dit is die ouderlinge) hul vergadering vanaand na die aanddiens in die kerkgebou hou. 

Die hoofpunt op die sakelys van die ouderlinge se ver-gadering is die behandeling van die wyksverslae van die ouderlinge ná hul huisbesoek in die wyke. 

Ander belangrike sake sal ook aandag kry.

BEVESTIGING VAN OUDERLING EN ONTSLAG AAN DIAKENS

Die naam van br PJS (Koot) Pretorius van Langstraat 226 word ter aprobasie aan die Gemeente voorgehou sodat hy as ouderling in die wyk Serenitas kan dien. 

Br Koot het die roeping opgevolg en sal DV vanaand tydens die aanderediens in sy amp bevestig word.

Diaks Cobus en Marlise Venter kan nie vanaand die diens bywoon nie en sal daarom vanoggend as diakens eervol losgemaak word. 

Ons bedank graag hierdie egpaar vir hul werk as diakens en bring die tyd wat br Cobus as voorsitter gedien het, in dankbare herinnering!

HARTLIK GELUK AAN …

Oudl Wikus en sr Hettie Vorster van Sewe Damme met die geboorte van ’n vierde agterkleinseun!

Dit is die seuntjie van Wikus en Yolandi van der Linde.

Ons bede is dat die kleinding vir almal tot groot vreugde sal wees en dat die Here hulle almal ryklik sal seën!

ONS DINK AAN …

Br Piet du Preez van Stirling A/O 17 wat die afgelope week ’n baie groot operasie ondergaan het.

Ons is dankbaar dat dit suksesvol afgeloop het en ons bid hom verder die nabyheid van ons Hemelse Vader toe!

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Br Gideon de Wet – 073 101 5199

Sr Ezette Fouche – 082 404 1439

Sr Santie Prinsloo – 051 436 3145

10 Maart:

Br Robert Patterson – 083 500 7136

Sr Kirné van Driel – 083 399 0290

Br Jannie Venter – 051 436 4151

12 Maart:

Sr Rachel de Bruin – 082 463 0380

Sr Naomie Jordaan – 082 824 2542

13 Maart:

Sr René Boshoff  – 051 436 4517

Br Jan Eloff  – 083 310 5661

Sr Karin Pienaar – 076 181 3764

14 Maart:

Br Nico Venter – 083 300 6645

ONS OMGEEBOEKIE 2020

Hierdie handige boekie wat al die besonderhede van ons lidmate en wyke bevat en ook agtergrondinligting oor ons Gemeente en al die bedrywighede verskaf, se 23ste uitgawe sal DV teen die einde van Maart 2020 verskyn. 

Sr Vanessa van der Walt is verantwoordelik vir die byhou van die gegewens en die uiteindelike druk van die boekie. 

Daar is nog heelwat gesinne/lidmate waarvan daar nie foto’s verskyn nie en veral nuwe intrekkers wie se foto’s ontbreek. 

Ons wil graag ’n beroep doen op lidmate wie se foto tans nie daarin verskyn nie, om een aan Vanessa byinfo@gkbfnnoord.co.za te stuur.

Dieselfde geld vir lidmate wat graag hul bestaande fotowil vervang. 

Baie dankie vir almal se aandag. 

Indien daar dalk foutiewe inligting in die huidige boekie is of as besonderhede verander het, kan u asseblief ook vir Vanessa in kennis stel. 

Haar telefoonnommer is 079 890 4234.

SUSTERSAAMTREK

Die Saamtrek waaroor ons verskeie kere berig het, het gister plaasgevind. 

Om die voorbereidings soos die regmaak van die saal (waar almal lekker saam gegeët het), die konsistorie (waar die ligte ontbyt bedien is) en kerkgebou (waar die verrigtinge plaasgevind het) te kon aanskou,

was iets besonders!! 

Die maandelange beplanning het baie goeie vrugte afgewerp. 

Ongeveer 180 susters van ons eie Gemeente, die res van Suid-Vrystaat en ook van Noord-Kaap en Oos-Kaap het dit besonder geniet en het baie vir hulle beteken. 

Van die spreker, tot die saamkuier asook die heerlike saameet, getuig van goeie beplanning. 

Ons wens al die susters wat gewerk het van harte daarmee geluk en bedank hulle uit die diepte van ons hart! 

Sr Ester Botha en haar span (teveel om op te noem) het met soveel ywer gewerk! 

Almal wat dit bygewoon het sal dit nie gou vergeet nie!

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SA

BEROEP ONTVANG EN AANVAAR

Prop P (Phumlani) Mkupa na GK Rehoboth/Mdantsane

NIE MEER PREDIKANT

Dis met leedwese dat ons bekend maak dat ds WGM (Willem) Kotzé (GK Rooihuiskraal) sy amp as predikant vrywillig neergelê en ook gemeenskap met die Gereformeerde Kerke in SA opgesê het. 

Hy is dus nie meer predikant in die GKSA nie.  Hy is in 1986 as predikant van GK Wierdapark bevestig en is vanaf 1988 te Rooihuiskraal werksaam.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Wie wysheid het, sal op hierdie woorde ag slaan.

Wie verstandig is, sal  dit ter harte neem,

want wat die Here doen is reg.

Die regverdiges lewe daarvolgens,

en die opstandiges kom daardeur tot ’n val.

Hosea 14:10NAV