GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Die Voorbereidingsdiens met die oog op die viering van die Sakrament van die H Nagmaal word vandag gehou. Na die Nagmaalsdiens volgende Sondag, word die gebruiklike en baie aangename Gemeente-ete in die Kerksaal aangebied. Die koste beloop R40 vir volwassene en Hoërskooljongmense en R20 vir Laerskoolkinders. Kleuters eet gratis.

Alles word voorsien behalwe drinkgoed waarvoor elkeen vir hom/haarself moet sorg asseblief. Teken u naam op die BLOU vorm aan indien u die geselligheid wil bywoon. Die geld kan vandag nog in die Kassie gemerk “Sustersbydrae” geplaas word met verwysing na die ete of dit kan tydens die ete betaal word.

Dit kan ook elek-tronies inbetaal word by ABSA, takkode 632 005 en rekening-nommer 0470 341 769 met u naam en “Ete” as verwysing. Ons bedank by voorbaat vir srs Marina van Niekerk en Isabel Vorster en hul helpers wat verantwoordelik is vir die ete!

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Lukas 23:26-43

Teksverse:

Lukas 23:27-29

Voorafsang:

Liedboek 428:1,2

Sang:
Psalm 147:1,2
Psalm 130:2,4
Psalm 116:5,7
Skrifberyming 2-4:1,3

KATKISASIE EN BYBELSTUDIE

Die katkisasieklasse vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders sluit vanoggend af vir die lentevakansie en heropen na ’n kort vakansie van drie weke weer op Sondag 6 Oktober 2019.

Die klasse vir die Hoërskooljongmense sluit af op Woensdag 11 September en begin weer op Woensdag 2 Oktober.
Die Bybelstudiegroepe se laaste byeenkoms in hierdie kwartaal is Donderdag 19 September en hulle hervat weer hul bedrywighede twee weke later op 3 Oktober.

TEEBEDIENING

Dit is vandag die beurt van wyk Waverleyweg (oudl Wikus du Plessis) om tee te bedien. Volgende Sondag na Nagmaal vind die Gemeente-ete plaas sodat dit vandag die laaste teedrinksessie van die derde kwartaal is.

Dit neem weer op Sondag 6 Oktober 2019 ’n aanvang wanneer dit die beurt van wyk Bartman-straat (oudl Louwrens de Beer) is. Baie dankie weereens aan almal wat daarmee gemoeid is. Ons het regtig baie hoë waardering daarvoor.

KOLLEKTES

Die kollektes on-der die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes bestem is vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg.

Volgende Sondag met Nagmaal sal die deurkollektes afgesonder word vir die GKSA se Sustentasiefonds. Hierdie fonds help kleiner Gemeentes wat nie finansieel onaf-hanklik kan bestaan nie sodat Woordbediening daar steeds kan voortgaan.

KERKRAADSVERGADERINGS

Die wyksouderlinge het almal by die lidmate in hul wyk huisbesoek gedoen met die oog op die viering van die September-Nagmaal.

Diegene wat hy vir welke rede ookal, nie kon besoek nie, is telefonies mee in verbinding getree. Die Kerkraad (dit is die ouderlinge) vergader dus vanaand direk na die aanddiens in die kerkgebou waar die ouderlinge daaroor verslag sal doen. Ander sake sal ook aan die orde kom.

Die Diakonie vergader vanmiddag om 17:00 in die kerksaal vir hulle vergadering. Mag die Here ook hierdie vergaderings seën en mag dit wees tot die opbou van ons Gemeente en tot die ere van Sy naam!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

08 Sep:

Emile Aucamp – 073 496 5945
R Johan Muller – 072 022 1963
Br Josh Nell – 076 745 2131

09 Sep:

Br Willem Ackerman snr – 082 935 3858
Martinette Cronjé – 082 771 2270
S Alta Edwards – 072 374 2700

10 Sep:

Sr Izette du Plessis – 051 436 8327
Sr Murcia Patterson – 083 500 7136

11 Sep:

Danique Maddocks – 064 407 3100

12 Sep:

Br Nardus Mostert  -076 412 6708
Sr Risna Opperman – 082 808 6470
Sr Marietjie Redelinghuys – 051 436 6034
Sr Minnie Theron – 084 245 3250

13 Sep:

Br Chris Buys – 051 436 2737

14 Sep:

Br Fanus van der Walt – 051 436 7559

GLASE GESKENK DEUR ANONIEME WELDOENER

Die gesin du Toit (Zander, Anelia en Juan Zander) het nog nie hul glase wat deur ’n anonieme lidmaat geskenk is, geneem nie. Dit is in die voorportaal beskikbaar. Neem dit asseblief!

EGSKEIDINGBEDIENING

Die tweede byeenkoms vanjaar het reeds begin, maar daar is nog geleentheid om hierdie waardevolle sessies by te woon. Enige persoon wat deur, of in die trauma van ’n egskeiding is, is baie welkom om dit by te woon.

Dit begin om 18:00 in ons kerkgebou en duur 13 weke. Oudl Dirk Coetzee (082 784 1993) is die verantwoordelike gesprekvoerder.

Skakel hom gerus vir meer inligting of as u weet van iemand wat baat by hierdie gesprekvoering gaan vind!

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Bloempark: Br Gawie Stoltz en egg sr Lucinda Stoltz en twee gedoopte seuns Zavier Stoltz en Gavin Stoltz. Hi

ONS DINK AAN …

►Sr Sanja Harvey van Richard Feethamstraat 17 wat tydens ’n minitennistoernooi haar heup gebreek het en die afgelope week ’n heupvervangingsoperasie suksesvol ondergaan het. Mag sy spoedig heeltemal herstel. Sterkte ook aan br Thomas!

►Oudl Giel Viljoen van Genl Dan Pienaarylaan 89 wat Vrydag ’n baie groot operasie ondergaan het. Ons dra hom en sr sr Cora, wat ook nie baie gesond is nie en nog steeds behandelings moet ontvang, op aan die Genade-
troon van ons Hemelse Vader.

►Oudl Gert Venter van Heliograafstraat 5 wat Dinsdag in die hospitaal vir ’n rugoperasie opgeneem word. Ons bid dat die operasie suksesvol sal wees en wens hom en sr Magdaleen baie sterkte toe!

Ons bede is verder dat hierdie beproefdes en hul geliefdes sowel as dié van wie ons nie weet nie, elke dag die nabyheid van die Here sal ervaar en dat Hy hulle genadig sal wees omdat hulle in die skaduwee van Sy vleuels skuil

(Ps 57:2OAV)

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Nie met mag en krag sal jy slaag nie,
maar deur my Gees, sê die Here
die Almagtige.
Sag 4 :6 NAV
(Teksvers op die Gedenksteen met ons 50ste bestaansjaar)