DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE NAGMAAL

Die Sakrament van die Heilige Nagmaal word vanoggend gevier. Lidmate van ander kerke wat by die Kerkraad aansoek gedoen het om hier Nagmaal te gebruik, het die nodige toestemming en word van harte saam met die Gemeente daartoe uitgenooi.

Naas die wyn word daar ook weer druiwesap in die kelkies bedien. Op elke skinkbord is daar ses kelkies met druiwesap wat met wit papiertjies gemerk is om dit van die wyn te onderskei. Dit is weerskante van die handvatsel gerangskik.

Ons bede is dat die Here vir ons as Gemeente en as afsonderlike lidmate met die gebruik van die Nagmaal, saam met die Woordverkondiging, ryklik sal seën sodat ons in ons geloof versterk kan word en staande kan bly teen al die aanslae waarmee ons daagliks te doen kry.

Mag ons ons reinigmaking en saligheid buite onsself in Christus soek waar Hy aan ons Hemelse Vader se regterkant is, dáár vir ons intree en eendag na die aarde sal terugkeer om dit te oordeel.

DIE EREDIENS VANOGGEND

Ons gee weer die volledige besonderhede van die liturgiese orde, aangesien dit effens afwyk van die normale en omdat die Nagmaalsformulier stuk-stuk deur ds Kobus gelees word en eintlik ’n pragtige eenheid vorm. Volg gerus hierdie “handleiding” gedurende die diens:

►Voorafsang: Liedboek 188:1.3
►Votum en seëngroet
►Lofsang: Liedboek 190:1,2,3
►Direk daarna, terwyl ons steeds bly staan: Instellingswoorde van die Heilige Nagmaal, gevolg deur die
►Geloofsbelydenis van Nicea
►Nagmaalsformulier se Selfondersoek, gevolg deur die sing van Skrifberyming 5-4:1,2
►Nagmaalsformulier: Gedagtenis
►Gebed
►Sing: Psalm 116:4,5
►Skriflesing: Markus 8:31-9:8
►Teksvers: Markus 9:5
►Preek
►Nagmaalsformulier: Gebed
►Sing Psalm 23:3 sittende
►Nagmaalsformulier: Hartsverheffing en Nagmaalbediening
►Sing Skrifberyming 17-3:1aan eerste en
Skrifberyming 17-3:1 aan tweede tafel
►Nagmaalsformulier: Lofverheffing
►Dankgebed
►Offergawers
►Slotsang:Liedboek 510:1,2,3,4
►Wegstuurseën

KOLLEKTES
Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes bestem is vir die Kas Teologiese Studente te Potchefstroom. Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Emeritaatsfonds afgesonder word.

GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Die gebuiklike Gemeente-ete vind vandag om 11:30 in die kerksaal plaas. Dit kos soos in die verlede steeds R40 per volwassene en Hoërskooljong-mens en R20 vir Laerskoolkinders. Kleuters eet gratis.

Die geld kan voor die diens in die Kassie gemerk “Sustersbydrae” geplaas word of dit kan tydens die ete betaal word. Alles behalwe eie drinkgoed word voorsien. By dieselfde geleentheid sal ’n aantal nuwe lidmate wat sedert die Maart-Nagmaal by ons aangesluit het, ook verwelkom word. Hulle is die gaste van die Kerkraad, betaal dus niks, maar moet net hul eie drinkgoed saambring.

Ons bedank baie graag vir srs Charlene Klopper en Mareli Venter en hul helpers vir al die voorbereidng en aanbieding van die ete!!

KERMIS 1 JUNIE 2019

Met nog enkele bedrae uitstaande beloop die inkomste van laas Saterdag se Kermis R47 500. As ons in aanmerking neem dat daar vanjaar nie kontantbydraes vooraf gevra is nie, is dié syfer regtig baie goed. Die Here is so goed vir ons!! Meteens lyk R50 000 nie buite bereik nie!

OMGEEBOEKIE 2019

Die Omgeeboekie vir 2019 is gratis in die voorportaal beskikbaar. Neem asseblief net een per gesin. Bring asseblief enige foutiewe inligting onder die aandag van sr Vanessa van der Walt van Woodland Hills of stuur ’n foto van u gesin aan haar. Gebruik haar e-posadres: info@gkbfnnoord.co.za.of of skakel haar telefoonnommer 079 890 4234.

HARTLIK GELUK AAN …

Oudl Wikus en sr Hettie Vorster met die prestasie van hul sewentienarige kleinseun, Heinrich Vorster, seun van Pieter en Diana Vorster van Port Elizabeth. Hy is ingesluit in die Suid-Afrikaanse “Open Water”-swemspan wat op 30 Junie in Toulouse Frankryk o.a. aan die 10km internasionale Swem-in-die-see-item gaan deelneem. Ons wens hom alle sterkte toe vir hierdie uitmergelende item!!

DS KOBUS SE VERLOF

Ds Kobus en sr Ester Botha gaan dié vakansie vir hul seun Nico en sy vrou, Adrie in Nederland kuier. Ons gun hulle dit van harte en bid dat die Here hulle reis voorspoedig sal maak, dat hulle lekker gaan uitspan en die kuier met hul kinders baie gaan geniet. Hulle vliegtuig vertrek DV Vrydag 14 Junie vanaf Oliver Thambo, maar hulle reis reeds Donderdag na Potchefstroom om hulle seun, Maarten, en sr Ester se ouers in Potchefstroom te groet. Hulle sal DV Maandag 1 Julie terug wees in Bloemfontein.

Tydens ds Kobus se afwesigheid sal die eredienste DV as volg waargeneem word:

16 Junie – Prof Rantoa Letsosa, dekaan van die Fakulteit Teologie UV en voormalige hoogleraar aan ons Teologiese Skool te Potchefstroom. Hy sal in Afrikaans preek!

23 en 30 Junie – Dr Frans de Bruyn, ons hulpdienspredikant.

Anders as wat in die Jaarprogram aangedui is, SAL DAAR DONDERDAG NIE BYBELSTUDIE WEES NIE

BEROEP ONTVANG

Prop JD (Juan) Mienie na GK Zeerust

BEROEP BEDANK
Ds DJ (Dirk) Dykstra van GK Nigel na Gk Hendrina/Carolina-kombinasie

INTEKENING OP DIE KERKBLAD

Die huidige termyn vir intekening op die KERKBLAD verstryk die einde van Junie 2019. Indien daar lidmate is wat graag daarop wil inteken (en ons wil dit baie sterk aanmoedig) moet hulle die skriba voor die einde van Junie in kennis stel. Huidige intekenare se intekening word outomaties hernu, behalwe as die skriba die teendeel verneem.

BOTSHABELO KLEUTERSKOOL

Sr Ester Botha wil graag die nood van hierdie Kleuterskool van die Gereformeerde kerk Botshabelo onder ons aandag bring: Baie goeie werk word hier gedoen, maar hulle het dit nie breed nie en daarom doen sy ’n vrien-delike beroep op ons lidmate vir enige bydrae soos warm klere, skoene, speelgoed, skryfbehoeftes en dies meer.

Kontantbydraes is natuurlik altyd baie welkom!  Plaas dit in die voorportaal en merk duidleik dat dit vir die Kleuterskool bedoel is. Sr Ester sal dit verder hanteer wanneer hulle terug is van Nederland. Baie dankie by voorbaat!!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

09 Jun:

Sr Janet Boshoff – 082 202 5950

11 Jun:

Sr Hettie Bezuidenhout – 082 374 7769
Br Bernard Marais – 082 770 6662
Oudl Gert Venter – 082 856 1781

12 Jun:

Sr Poppie Marais – 082 882 2730
Br Johan Myburgh – 082 773 9911

13 Jun:

Paul Fouche – 051 451 1137
Sr Geri Kotzé – 051 436 3324
Sr Aline Kruger – 051 436 1702

15 Jun:

Oudl Louwrens de Beer – 082 789 6793

ONS DINK AAN ….

Br Theunis Kruger van Trompsburg wat ’n draai in die hospitaal gemaak het. Sterkte aan hom en sr Hantie en hul kinders.

Die Here se nabyheid word hulle toegebid!

LIDMAATREGISTER

1. Gemeenskap met die Gereformeerde Kerke is opgesê deur br Jaco Kruger en egg sr Sanet Kruger en gedoopte kind Joas Kruger van Cheetahweg 26

2. Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Venterstad:
Br Hennie Janse van Rensburg en egg sr Sterna Janse van Rensburg, woonagtig te Hillandale 158 in die wyk Woodlands
Gereformeerde Kerk Bfn-Suid: Br Zander du Toit en egg sr Anelia du Toit en gedoopte kind Luan Zander du Toit, woonagtig te Da Gamaplek 12 in die wyk Cachet-straat

3. Opgeneem in die Gereformeerde Kerke Br Walter Coetsee van Bayswater Village 30B in die wyk Santé
Br Lourens Henning van Glen Cairn 6 in die wyk Serenitas
Br Neil Meyer van Pikkie de Villiersstraat 4 in die wyk Universitas 2

Ons heet al hierdie lidmate van harte welkom in ons Gemeente! Mag hulle baie gelukkig hier wees!

GEDAGTE VIR DIE WEEK MET NAGMAAL

Ek wil die lof van die
Here verkondig.
Laat al wat leef sy
heilige Naam
vir altyd prys
Pa 145:21 NAV