Die eredienste word vandag deur ds Kobus Botha, ons herder en leraar, bedien.

 EREDIENS:

 Skriflesing:

Nehemia 2:1-20

Teksverse:

Nehemia 2:18

Gesange gedurende die erediens:

Psalm 118:1,7

Liedboek 530:1-3

Liedboek 203:1,3

HUIDIGE EREDIENSTE:

Die eerste erediens om 8:30 vir gesinne sonder learskoolkinders;

Die tweede erediens om 10:00 en Katkisasie daarna.

 Hierdie reëlings geld vir solank ons beperk word tot 100 persone per erediens.

U word versoek om asseblief nogsteeds u naam voor Saterdagaande 17:00 by ouderling Wikus Vorster opgee.

KOLLEKTES

By die eerste diens is dit bestem vir die GKSA se Kas Teologiese Studente te Potchefstroom en by die tweede diens vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid.

KATKISASIE

Die katkisasie vir die Voorskoolse en Laerskoolkinders is direk na die tweede oggenderediens.

BREë KERKRAADVERGADERING.

Die Kerkraad en Diakonie (Breë Kerkraad) hou DV vanmiddag om 17:00 ’n spesiale vergadering om die Begroting 2021 finaal goed te keur.

 ATTESTASIES

Met attestasie het vertrek na die Gereformeerde Kerk na:

Stellenbosch:

Sr Nelmé Opperman van Roelf, Dreyerstraat 14

Bethal:

Sr Ella van Belkum van Sewe Damme 116

Gelukwense aan Senior Lidmate wat hierdie week verjaar:

Sr Santie Prinsloo, van Hoewe 1 Rayton verjaar vandag

Br Jannie Venter van High Ridge 10 verjaar Woensdag

Baie hartlik geluk!!

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR – 7 Maart tot 13 Maart 2021

Hartlik geluk!

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

Vandag

Sr Carien Nortjé – 073 584 7700

Br Rudi Smits  – 072 482 3280

8 Maart

Br Gideon de Wet – 073 101 5199

Sr Ezette Fouche – 082 404 1439

Sr Santie Prinsloo – 051 436 3145

10 Maart

Br Robert Patterson – 083 500 7136

Sr Kirné van Driel – 083 399 0290

Br Jannie Venter – 051 436 4151

 12 Maart

Sr Rachel de Bruin – 082 463 0380

Sr Naomie Jordaan – 082 824 2542

 13 Maart

Sr René Boshoff – 051 436 4517

Br Jan Eloff – 093 310 5661

Sr Karin Pienaar – 076 181 3764