Prayer

 

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Johannes 11:1-16

Teksverse:

Johannes 11:12-14

11Hierna het Hy vir hulle gesê: “Ons vriend Lasarus slaap, maar Ek gaan om hom wakker te maak.”

12Die dissipels sê toe vir Hom: “Here, as hy slaap, sal hy gesond word.”

13Jesus het van Lasarus se dood gepraat, maar hulle het gedink Hy praat van die gewone slaap.

14Toe sê Jesus vir hulle reguit: “Lasarus is dood,

Sang voor die diens:

Liedboek 168:1,2,3

Sang gedurende die diens:

Psalm 48:1,4
Psalm 119:6,7
Psalm 31:3,4
Skrifberyming 18-7:1,12

KOLLEKTES

Vandag se deurkollektes is bestem vir die GKSA se Christelike Onderwys-fonds.

Die opbrengs van hierdie fonds word gebruik om onafhanklike Gereformeerde skole en onderwys te bevorder en om les-materiaal aan te skaf.
Volgende Sondag se deur-kollektes sal vir die GKSA se Emeritaatsfonds opgeneem word.

Hierdie fonds word gebruik om emeritus-predikante, -weduwees en wese van die Gereformeerde Kerke met lewensonderhoud en mediese bystand eervol te help versorg.

Terwyl die deurkollektes elke Sondag vir ’n ander instansie of fonds aangewend word, word die kollektes binne die diens ALTYD vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid afgesonder.

TEEBEDIENING

Die gebruiklike en baie gesellige teedrinksessie na die erediens by die kerksaal, word vanoggend weer aangebied. Alle lidmate is van harte welkom om dit mee te maak – dis nie net bedoel vir die ouers van die katkisasiekinders nie.

Op hierdie wyse leer ons mekaar beter ken. Die betrokke wyksouderling wie se diensbeurt dit is, en sy vrou, neem die inisiatief, bring melk en is saam met die lidmate in daardie wyk verantwoordelik vir die bediening en opruiming waarvoor ons baie dankie sê.

Al die ander items soos kookwater, tee, koffie, vrugtesap en suiker, word voorsien!

Vandag is dit die beurt van wyk Woodlands. Volgens die skedule is dit volgende Sondag die diensbeurt van wyk Aliquando, maar die betrokke wyksouderling is uitstedig, gevolglik is dit gereël dat wyk Bartmanstraat die verantwoordelikheid oor-neem.

Lidmate in daardie wyk word dus vriendelik gevra om te kom help asseblief!

KERKBLADINTEKENING

Die intekengeld vir die KERKBLAD vir die periode 1 Julie 2018 tot 30 Junie 2019, beloop R325-00.

Hierdie bedrag kan elektronies (met vermelding van u naam en KB) of per koevertjie inbe-taal word. Ons is nog steeds besig om die vorige eksem-plare op te spoor!

VLEISVERWERKING

Oudl Piet Knoester deel ons mee dat daar nog ’n lidmaat is wat ’n bees vir die kerk geskenk het. Ons is besonder dankbaar vir hierdie lidmate wat so lojaal teenoor die Gemeente is.

Die geld wat die verkope van die vleis inbring is meer as welkom want daar gaan hoeka vanjaar weer nie ’n Kermis gehou word nie, want daar is ander funksies wat daardie rol gaan vervul.

Hoe dit ookal sy, hierdie geskenkte bees gaan DV Saterdag 4 Augustus 2018 by die hoewe van br Piet en sr Annet in Estoire verwerk word.

Ons bedank Piet en Annet vir die besikbaarstelling van hul geriewe en die ekstra werk wat dit ook vir hulle meebring!

Ons soek baie dringend lidmate wat met die verwerking kan help. Jy hoef nie ’n blokman te wees nie want daar is baie ander sleurwerk wat gedoen moet word soos die verpakking van die maalvleis en wors en dies meer.

Ons sal lidmate later in kennis stel van die datum vir die verkoop van hierdie vleis. Daar is nog enkele pakke vleis van die vorige verwerking oor.
Indien iemand by dié verwerking betrokke kan wees, moet u asseblief vir br Piet skakel by 072 991 8882.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

29 Jul:

Sr Alida Kotzé – 083 469 5650
Sr Evelene Kruger – 074 582 5260

30 Jul:

Sr Delia McClean – 072 455 8484
Br Karel van der Berg – 051 441 7677

31 Jul:

Sr Henna Bouwer – 051 436 6893

01 Aug:

Br Dewan de Bruin – 083 262 1230
Sr Jana du Toit – 076 475 7417
Sr Liesl van Eeden – 082 607 2407

02 Aug:

Br Evan Beyers – 083 251 5823
Br Martin Coetzee – 051 436 2698
Br Diederick Snijman – 071 127 2385

04 Aug:

Br John Fouché – 083 925 8279
Sr Franrien Pretorius – 083 284 4608
Sr Mainy du Preez – 083 478 4350

BEROEPENUUS

BEROEP ONTVANG

Ds FJ (Frikkie) van Rensburg van Rustenburg-Noordoos na Kemptonpark

ONS DINK AAN….

Sr Doreen du Plessis van Rayton Ridge 8 en ons is besonder dankbaar teenoor die Here dat Hy dit so beskik het dat sy na baie pyn en ongemak nou weer aan die gang is.

Sy het aanvanklik ’n operasie ondergaan en daarna gestruikel en ’n baie pynlike dybeenbreuk opgedoen.

Mag die Here haar verder ook naby wees sodat sy weer heeltemal kan herstel!

HARTLIK GELUK AAN

Sumari Janse van Rensburg van Contra Libre Spitskop, wat vir die Oranje Meisieskool se eerste Hokkiespan gekies is!

Lidmate sal onthou dat einste hierdie span bekroon is as die beste hokkiespan in RSA!

Wat die prestasie van Sumari so merkwaardig maak is die feit dat sy nog ’n O/15-sportvrou is!

Ons wens haar en haar ouers, br Frik en sr Dornay van harte geluk en dank die Here vir die gawes wat Hy aan Sumari skenk en wat sy so pragtig uitleef.

Ons ken haar as ’n veelsydige sportster!!

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Aan God, die Vader van ons

Here Jesus Christus, kom

al die lof toe!

Hy is die Vader wat Hom ontferm

en die God wat in elke

omstandigheid

uitkoms gee.

II Kor 1:3 NAV