February 28, 2021

Oggenddiens – 28 Februarie 2021

Passage: Nehemia 1 vers 1 tot 11

Die erediens is deur ons predikant, ds Kobus Botha, gelei.

Teksverse:

Nehemia 1: 4 - 11

4 By die aanhoor van dié woorde het ek gaan sit en gehuil en dae lank getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid.
5 Ek het gesê: "Ag, Here, God van die hemel, groot en ontsagwekkende God wat u verbond en u troue liefde handhaaf teenoor dié wat vir U liefhet en u gebooie gehoorsaam,
6 luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek, u dienaar, sonder ophou tot U bid. Ek bid vir u dienaars, die Israeliete, ek doen belydenis van die sondes wat ons teen U begaan het. Ook ek en my familie het gesondig.
7 Ons het U nie geëer nie, ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat U aan u dienaar Moses gegee het.
8 Dink tog aan die belofte wat U aan u dienaar Moses gemaak het: 'As julle ontrou is, sal Ek julle onder die volke verstrooi,
9 maar as julle julle tot My bekeer en my gebooie gehoorsaam en nakom, sal Ek julle weer bymekaarmaak, al is julle oor die hele aarde versprei. Ek sal julle terugbring na die plek toe wat Ek gekies het om my Naam daar te laat woon.'
10 Hulle is u dienaars, u volk vir wie U met u groot mag en krag gered het.
11 Ag, Here, luister tog na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars, hulle vir wie dit 'n vreugde is om u Naam te eer. Laat my tog voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my simpatiek gesind wees." Ek was die koning se skinker