Die erediens word vanoggend deur Dr Frans de Bruyn waargeneem.

 Ds Kobus is vanoggend met verlof uitstedig. 

Hy sal DV weer volgende Sondag  die Woordverkondiging waarneem.

 ORDE VAN EREDIENS:

     ONTMOETINGSDIENS

      Ons verklaar ons afhanklikheid van die HERE

      Die HERE groet ons met Sy seen

       Ons Lofpsalm:

      Psalm 122:1

       Ons Bely ons geloof

       12 Artikels

    VEROOTMOEDIGING- EN VERSOENINGSDIENS

     Ons luister na die Wet as kenbron van ons ellende:     

     Sondag 2 van die Heidelbergse Kategismus

       Kom ons sing jubelend bly

      Psalm: 66:6

      As nuwe mense in Christus moet ons gestalte aan die liefde gee.

     In Eksodus 20 roep die Here ons daartoe op.

     Kom ons luister daarna

      Ons antwoord met Psalm 25:2

   WOORDDIENS  

   Gebed

   Sing:

    Psalm 47:3

   Skriflesing:

   Openbaring 12: 1–13

  Teksvers:

   Mattheus 6:10b (die derde bede)

    Woordverkondiging

   ANTWOORDDIENS 

    Gebed

     Sing:

     Skrifberyming. 10-2

     Die HERE stuur ons weg met Sy seën

  AFKONDIGINGS

 KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word.  Die kollekte vir die Kas Teologiese Studente te Potchefstroom word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas en dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk.  Die diakens wat die kollektes opneem, sal lidmate verdere verduidelikings gee indien nodig.

Gelukwense aan Senior Lidmate wat hierdie week verjaar:

 Sr Marietjie Viljoen van Noorderbloem verjaar more

 Baie hartlik geluk!

 Lidmate wat gedurende hierdie week verjaar:

 Hartlik geluk!

 Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

 Vandag

 Janco Aucamp – 073 496 5945

 Br Jeff Coetzee – 082 575 4113

 Sr Luchell Coetzee- 079 523 4065

 Nica de Beer – 082 789 6793

 Br Hanno Geldenhuys – 082 822 3300

 Br Bernie van der Walt – 082 414 5351

 26 April         

 Sr Ine-Mari Smith – 073 151 9232

 Ouderling Louis Steyn – 083 303 0228

 Sr Marietjie Viljoen – 082 673 8939

 28 April

 Br Willem Schutte – 076 811 5213

 Br Cobus Venter – 082 055 7083

 29 April

 Br Banie du Toit – 084 554 0902

 30 April         

 Br Koot Klopper                               082 498 5791

 1 Mei 

 Br Willem Ackerman jnr                 083 363 9227

 Br Koos du Pisanie snr                  076 775 0991

 Br Danie Storm                                072 745 0227