DIE HEILIGE NAGMAAL WORD DEUR DS KOBUS BOTHA, ONS PREDIKANT, WAARGENEEM            

 MET LEEDWESE WORD DIE AFSTERWE BEKEND GEMAAK VAN

 Br Stephanus Jacobus (Fanie) le Roux  van Santé A/O 52 in die ouderdom van 77 jaar en sewe   maande.

 Br Fanie is verlede Sondag oorlede nadat hy die Covid19-virus opgedoen het.  Dit is die derde sterfgeval in ons Gemeente agv die virus, nadat br HS van der Walt en Wim van der Loo vroeër oorlede is.

 Wyle br Fanie en sy eggenote, sr Martie het in 2004 vanaf die GK Brandfort by ons aangesluit en hulle was meelewende lidmate.

Br Fanie het ’n tydlank met onderskeiding as ouderling gedien en hy en sr Martie was steunpilare by die vleisverwerking tydens die jaarlikse Kermisse.

 Ons bede is dat die Here vir sr Martie en haar kinders en kleinkinders besonder naby sal wees

en hulle in Sy liefde sal toevou en vertroosting sal skenk!  Reëlings mbt ’n gedenkdiens is nog nie getref nie.

DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE NAGMAAL WORD VANOGGEND GEVIER.

 Lidmate van ander kerke wat by die Kerkraad aansoek gedoen het om hier NagmaaL te gebruik, word hartlik saam met die Gemeente daartoe uitgenooi.

As gevolg van die risiko daaraan verbonde, sal die Nagmaal vanoggend slegs in die banke/tafels slegs met kelkies bedien word.

Op elke skinkbord sal daar kelkies met druiwesap of wyn en ook brood beskikbaar wees wat deur die diakens rondgeneem sal word.                                                                                                                                                                                                                  Neem gerus beide kelkies en plaas dit in die opening van die rakkie voor u.

Vandag se Nagmaal volg dertien maande na die vorige een van 15 Maart 2020!

Ons bede is dat die Here ons ten spyte van al die beperkings, nogtans ryklik sal seën en dat ons so in ons Geloof versterk mag word!

KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word.

Die kollekte vir die Pres Kruger Kinderhuis word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas.

Dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk

Die diakens wat die kollektes opneem, sal lidmate verdere verduidelikings gee indien nodig.

 GEMEENTE-ETE

 Die gesamentlike Gemeente-ete begin vanoggend om 11:30 in die kerksaal.

 Almal wat dit gaan bywoon, moet asseblief u eie breekgoed en drinkgoed saambring. 

Betalings kan tydens die ete geskied of elektronies oorbetaal word.

 GELUKWENSE AAN SENIOR LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR:

 Br Bennie van der Walt van Gratias en

br Gerrie van der Walt van Sangirostraat verjaar beide môre.

 Br Hennie Pretorius van Serenitas verjaar Dinsdag

 Sr Magda Brummer van Paul Rouxstraat Donderdag

 Oudl Piet Knoester van Estoire Vrydag

 Sr Susan Kotze van Sewe Damme verjaar Saterdag

 Baie hartlik geluk!

  ATTESTASIES

 Met attestasie het vertrek na die Gereformeerde Kerk Rustenburg Kruisberg:

Br Andrei Johann Potgieter wat verlede jaar aan Grey Kollege matriek geskryf het en nou na sy ouerhuis terugkeer.

 LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR – 11 April tot 17 April 2021

Hartlik geluk!

 Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

 12 April

Br Bennie van der Walt – 082 348 1904

Br Gerrie van der Walt – 072 384 3057

13 April

Br Hennie Pretorius   – 082 923 1610

15 April

Sr Magda Brummer – 082 776 7994

16 April

Oudl Piet Knoester – 072 991 8882

17 April

Sr Susan Kotze – 083 469 5650