wikus_vorster

Wikus Vorster is die afgelope veertig jaar koster van die gemeente. Hy is op 1 Augustus 1972 aangestel as koster en doen dit sedertdien ononderbroke. Die feit dat hy direk langs die kerkgebou woon , het die taak baie vergemaklik. Hier woon hy en sy eggenote Hettie reeds sedert 1 Februarie 1970 en het hulle hulle 4 kinders grootgemaak. Hy het dan ook vanaf 1 Augustus 1992, toe hy reeds 20 jaar koster was, ‘n gebruik daarvan gemaak om elke 10 jaar iets aan die gemeente te skenk uit dankbaarheid vir die buitengewone genade deur die Here aan hom betoon en vir die liefde waarmee hy oorlaai is. Op 1 Augustus 1992 skenk hy ‘n nuwe Kanselbybel (die nuwe vertaling) aan die Wikus Vorster gemeente, op 1 Augustus 2002 laat hy die beligting by die Wikus Vorster braaiplek aanbring en op 1 Augustus 2012 skenk hy 2 konfore (Foto: Lucia Brink) aan die gemeente. By elke geleentheid het hy Pswikus_vorster2 118 vers 1 laat aanbring op die geskenk omdat hierdie woorde hom altyd inspireer: “Loof die Here want Hy is goed….” Die Kanselbybel wat op 1 Augustus 1992 deur Wikus aan die kerk geskenk is.

Behalwe hierdie groot taak is hy ook sedert 3 Maart 1989 die skriba van die gemeente en hanteer hy al die
administratiewe sake van die kerk en tree ook op as kassier en tans hulpkassier. Hierdie take het hy oorspronklik
vanaf sy huis bestuur, maar die kerkraad het in 2003 ‘n kantoor ingerig langs die konsistorie, en behalwe dat Wikus op Maandae, Woensdae en Vrydae amptelike kantoorure het, spandeer hy baie van sy tyd hier om ‘n deeglike taak van
die kerk se werk te maak.

As skriba gee hy elke Sondag die “Ons Nuusbrief” uit waarin al die nuus wat ter sake is vir die betrokke Sondag
weergegee word. So sorg hy dat elke bejaarde lidmaat gelukgewens word met sy/haar verjaardag, dat meelewing
betoon word met elkeen wat bedroef is of vreugde beleef in die gemeente. Hierdie nuusbrief verskyn ook sedert Julie
2012 elke Sondag op die webwerf (www.gkbfnnoord.co.za) van die gemeente – ‘n nuwe taak wat bygekom het.

Jaarliks dra hy sorg dat die kalender van die gemeente met die volledige program verskyn en begin Maart gee hy die
“Omgeeboekie” uit waarin al die besonderhede van die gemeente verskyn met ‘n volledige lys van die 638 lidmate se
besonderhede.

Hy is ook reeds ‘n ouderling vir 40 jaar lank waar hy getrou sy ampswerk doen en selfs lidmate in Brandfort en naby
Jagersfontein het waar hy huisbesoek doen. In die 40 jaar het hy saam met 3 predikante gewerk, t.w. dr Hubrecht van Dalsen, di Theuns Potgieter en Kobus Botha, die huidige predikant. Wikus het in 1995 afgetree as senior lektor aan die Universiteit van die Vrystaat (Departement Vee-, Wild en Weidingkunde, maar het nog tot einde 2011 onderrig gegee in een kursus aan studente wat B.Sc. Agric. Studeer en 3 nagraadse kursusse. Wikus sê: “As ons bly vashou aan die Woord van die Here en die Belydenisskrifte, as die Woord van die Here steeds so verkondig word soos tans die geval is en as met goeie katkisasie en huisbesoeke volhard word, ‘sal die poorte van die hel, die kerk nooit oorweldig nie!’”