Die erediens word vandag deur Ds Kobus Botha, ons dominee, gelei.

LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Sang voor die erediens begin:

Liedboek 188: 1 & 3

Votum

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Skrifberyming 2-6: 1 & 5

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Kolossense 2 & 3

Sang

Liedboek 241: 1 & 3

Sakrament van die Heilige Doop – Die verbondseuntjie van diakens Muller en Elizé Heyns

Psalm 134: 4 en Psalm 105: 5

Skriflesing en Teks

Lukas 7: 11 tot 17

11  Kort daarna het Jesus na ‘n dorp met die naam Nain gegaan,

12  en sy dissipels en ‘n hele menigte mense is saam met Hom. Toe Hy naby die ingang van die dorp kom, word daar juis ‘n dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma, en sy was ‘n weduwee. Byna die hele dorp se mense was saam met haar.

13  Toe die Here haar sien, het Hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê: “Moenie huil nie!”

14  Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draers gaan staan toe, en Hy sê: “Jongman, Ek sê vir jou, staan op!”

15  Die dooie het regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee.

16  Almal is met ontsag vervul en het God geprys deur te sê: “‘n Groot profeet het onder ons opgestaan,” en “God het na sy volk omgesien.”

17  Die berig oor wat Hy gedoen het, het deur die hele Joodse land en die omliggende gebied versprei.

Slotsang;  

Liedboek 464: 1 & 4

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

EREDIENSTE

Daar sal vandag net een erediens gehou word om 9:30.

Katkisasie het reeds vir die vakansie gesluit.

Nagmaal sal  op DV  Sondag 17 Oktober 2021 om 9:30 gehou word.

U moet asseblief nogsteeds vir br Pieter du Plessis per Whattsapp of SMS (082 570 1804) laat weet watter diens u wil bywoon

Die erediens sal ook per klank(WA) gestuur word en beskikbaar op ons webblad(www.gkbfnnoord.co.za)

KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir Die Kerkblad word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas en dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk

BELYDENIS VAN GELOOF

‘n Aantal jongmense sal DV volgende Sondag, 10 Oktober 2021, die geleentheid kry omBelydenis van Geloof af te lê.

GELUK AAN ……

Diakens Muller en Elizé Heyns met die doop van hul verbondskindjie.

Sr Jana van Heerden , dogter van br Kobus en sr Corlia van Heerden, wat gister met Chris van der Merwe in die huwelik bevestig is.

Die ouers en grootouers, ouderling Jan en sr Susan Schutte, word van harte gelukgewens.

KERKRAADVERGADERING VAN DIE OUDERLINGE

Die ouderlinge vergader DV vanoggend na die erediens in die kerkgebou.

ALMANAK VAN DIE GEREFORMEERDE KERK VAN SA

Die Almanak vir 2022 kan bestel word teen R100.00 stuk.

Benewens die besonderhede en statistiek van al die Gereformeerde Kerke in SA, bevat dit ook weer die gewilde Dagstukkies.

U word versoek om voor Sondag 17 Oktober 2021 u bestelling by ouderling Pieter du Plessis te plaas.

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

Hartlik geluk!

SENIOR LIDMATE:

9 Oktober

Sr Ricka Venter – 082 202 4355

BELYDENDE LIDMATE:

Vandag

Ouderling Wikus du Plessis – 051 436 0425

4 Oktober

Sr Martie Eloff – 083 310 5661

Br Theunis Krüger – 082 419 3046

Br Pieter van Rooyen – 083 308 4658

5 Oktober

Br Jaco Coetzee – 083 743 8137

Br Cobus van der Bijl – – 082 780 9717

6 Oktober

Sr Magda Smits – 072 064 1803

Br Janco Coetzee – 051 436 6703

7 Oktober

Diaken Andries Jansen van Vuuren – 051 444 5944

Br Jan-Hendrik Steyn – 082 052 0421

Sr Lucinda Stoltz – 082 573 9177

8 Oktober

Sr Kelsey du Pisanie – 076 775 0991         

DOOPLIDMATE

8 Oktober

Lientjie van der Berg – 084 588 4324

Kaylee Grobler – 072 504 2518